താൾ:CiXII844.pdf/45

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൯

ഉദൿ ഉദൎഗ ഉദീചീ ഉദഞ്ചി
ഹെ ഉദൿ ഹെ ഉദൎഗ ഹെ ഉദീചീ ഹെ ഉദഞ്ചി
ഉദൿ ഉദൎഗ ഉദീചീ ഉദഞ്ചി
ഉദീചാ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭിഃ
ഉദീചെ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭ്യഃ
ഉദീചഃ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭ്യഃ
ഉദീചഃ ഉദീചൊഃ ഉദീചാം
ഉദീചി ഉദീചൊഃ ഉദക്ഷു
സമ്യൿ സമ്യൎഗ സമീചീ സമ്യഞ്ചി
ഹെ സമ്യൿ
ഹെ സമ്യൎഗ
ഹെ സമീചീ ഹെ സമ്യഞ്ചി
സമ്യൿ സമ്യൎഗ സമീചീ സമ്യഞ്ചി
സമീചാ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭിഃ
സമീചെ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭ്യഃ
സമീചഃ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭ്യഃ
സമീചഃ സമീചൊഃ സമീചാം
സമീചി സമീചൊഃ സമ്യക്ഷു
തിൎയ്യൿ തിൎയ്യൎഗ തരശ്ചീ തിൎയ്യഞ്ചി
ഹെ തിൎയ്യൿ
ഹെ തിൎയ്യൎഗ
ഹെ തിരശ്ചീ ഹെ തിൎയ്യഞ്ചി
തിൎയ്യൿ തിൎയ്യൎഗ തിരശ്ചീ തിൎയ്യഞ്ചി
തിരശ്ചാ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭിഃ
തിരശ്ചെ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭ്യഃ
തിരശ്ചഃ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭ്യഃ
തിരശ്ചഃ തിരശ്ചൊഃ തിരശ്ചാം
തിരശ്ചി തിരശ്ചൊഃ തിൎയ്യക്ഷു
സദ്ധ്ര്യൿ സദ്ധ്ര്യൎഗ സദ്ധ്രീചീ സദ്ധ്ര്യഞ്ചി
ഹെ സദ്ധ്ര്യൿ
ഹെ സദ്ധ്ര്യൎഗ
ഹെ സദ്ധ്രീചീ സദ്ധ്ര്യഞ്ചി
സദ്ധ്ര്യൿ സദ്ധ്ര്യൎഗ സദ്ധ്രീചീ സദ്ധ്ര്യഞ്ചി
സദ്ധ്രീചാ സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്ര്യഗ്ഭിഃ
സദ്ധ്രീചെ സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യഃ
സദ്ധ്രീചഃ സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്ര്യഗ്ഭ്യഃ
സദ്ധ്രീചഃ സദ്ധ്രീചൊഃ സദ്ധ്രീചാം
സദ്ധ്രീചി സദ്ധ്രീചൊഃ സദ്ധ്ര്യക്ഷു

പ്രാൎങശബ്ദഃ പൂജായാം

പ്രാൎങ പ്രാഞ്ചീ പ്രാഞ്ചി
ഹെ പ്രാൎങ ഹെ പ്രാഞ്ചീ ഹെ പ്രാഞ്ചി

D 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/45&oldid=178499" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്