താൾ:CiXII844.pdf/46

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൦

പ്രാൎങ പ്രാഞ്ചീ പ്രാഞ്ചി
പ്രാഞ്ചാ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭിഃ
പ്രാഞ്ചെ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭ്യഃ
പ്രാഞ്ചഃ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭ്യഃ
പ്രാഞ്ചഃ പ്രാഞ്ചൊഃ പ്രാഞ്ചാം
പ്രാഞ്ചി പ്രാഞ്ചൊഃ പ്രാൎങക്ഷു

തകാരാന്തഃ

ശകൃൽ ശകൃൎദ ശകൃതീ ശകൃന്തി
ഹെ ശകൃൽ ഹെ ശകൃൎദ ഹെ ശകൃതീ ഹെ ശകൃന്തി
ശകൃൽ ശകൃൎദ ശകൃതീ ശകൃന്തി
ശകൃതാ ശകൃദ്ഭ്യാം ശകൃദ്ഭിഃ
ശകൃതെ ശകൃദ്ഭ്യാം ശകൃദ്ഭ്യഃ
ശകൃതഃ ശകൃദ്ഭ്യാം ശകൃദ്ഭ്യഃ
ശകൃതഃ ശകൃതൊഃ ശകൃതാം
ശകൃതി ശകൃതൊഃ ശകൃത്സു
ദദൽ ദദൎദ ദദതീ ദദന്തി ദദതി
ഹെ ദദൽ ഹെ ദദൎദ ഹെ ദദതീ ഹെ ദദന്തി ഹെ ദദതി
ദദൽ ദദൎദ ദദതീ ദദന്തി ദദതി
ദദതാ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭിഃ
ദദതെ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭ്യഃ
ദദതഃ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭ്യഃ
ദദതഃ ദദതൊഃ ദദതാം
ദദതി ദദതൊഃ ദദത്സു

എവം ദധൽ ശബ്ദഃ

ദധൽ ദധൎദ ദധതീ ദധന്തി ദധതി
ഹെ ദധൽ ഹെ ദധൎദ ഹെ ദധതീ ഹെ ദധന്തി ഹെ ദധതി
ദധൽ ദധൎദ ദധതീ ദധന്തി ദധതി
ദധതാ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭിഃ
ദധതെ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭ്യഃ
ദധതഃ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭ്യഃ
ദധതഃ ദധതൊഃ ദധതാം
ദധതി ദധതൊഃ ദധത്സു
യാൽ യാൎദ യാന്തീ യാതീ യാന്തി
ഹെ യാൽ ഹെ യാൎദ ഹെ യാന്തീ ഹെ യാതീ ഹെ യാന്തി
യാൽ യാൎദ യാന്തീ യാതീ യാന്തി
യാതാ യാദ്ഭ്യാം യാദ്ഭിഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/46&oldid=178500" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്