താൾ:CiXII844.pdf/47

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൧

യാതെ യാദ്ഭ്യാം യാദ്ഭ്യഃ
യാതഃ യാദ്ഭ്യാം യാദ്ഭ്യഃ
യാതഃ യാതൊഃ യാതാം
യാതി യാതൊഃ യാൽസു
ഭവൽ ഭവൎദ ഭവതീ ഭവന്തി
ഹെ ഭവൽ ഹെ ഭവൎദ ഹെ ഭവതീ ഹെ ഭവന്തി
ഭവൽ ഭവൎദ ഭവതീ ഭവന്തി
ഭവതാ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭിഃ
ഭവതെ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവതൊഃ ഭവതാം
ഭവതി ഭവതൊഃ ഭവത്സു

കകാരപകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ ശകാരാന്തഃ

താദൃൿ താദൃൎഗ താദൃശീ താദൃംശി
ഹെ താദൃൿ ഹെ താദൃൎഗ ഹെ താദൃശീ ഹെ താദൃംശി
താദൃൿ താദൃൎഗ താദൃശീ താദൃംശി
താദൃശാ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭിഃ
താദൃശെ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭ്യഃ
താദൃശഃ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭ്യഃ
താദൃശഃ താദൃശൊഃ താദൃശാം
താദൃശി താദൃശൊഃ താദൃക്ഷു

ഷൾ-ഷഡ഻ ഷൾ ഷഡ഻ ഷബ്ഭിഃ ഷബ്ഭ്യഃ ഷബ്ഭ്യഃ ഷണ്ണാം ഷഡ്ണാം
ഷൾസു

സകാരാന്തഃ

പയഃ പയസീ പയാംസി
ഹെ പയഃ ഹെ പയസീ ഹെ പയാംസി
പയഃ പയസീ പയാംസി
പയസാ പയൊഭ്യാം പയൊഭിഃ
പയസെ പയൊഭ്യാം പയൊഭ്യഃ
പയസഃ പയൊഭ്യാം പയൊഭ്യഃ
പയസഃ പയസൊഃ പയസാം
പയസി പയസൊഃ പയഃസു പയസ്സു

അദശ്ശബ്ദഃ

അദഃ അമൂ അമൂനി
അദഃ അമൂ അമൂനി
അമുനാ അമൂഭ്യാം അമീഭിഃ
അമുഷ്മൈ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യഃ

D 3

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/47&oldid=178501" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്