താൾ:CiXII844.pdf/44

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൮

യച്ശബ്ദഃ

യൽ യൎദ യെ യാനി
യൽ യൎദ യെ യാനി
യെന യാഭ്യാം യൈഃ
യസ്മൈ യാഭ്യാം യെഭ്യഃ
യസ്മാൽ യാഭ്യാം യെഭ്യഃ
യസ്യ യയൊഃ യെഷാം
യസ്മിൻ യയൊഃ യെഷു

എതച്ശബ്ദഃ

എതൽ എതൎദ എതെ എതാനി
എതൽ എതൎദ എതെ എതാനി
എതെന എതാഭ്യാം എതൈഃ
എതസ്മൈ എതാഭ്യാം എതെഭ്യഃ
എതസ്മാൽ എതാഭ്യാം എതെഭ്യഃ
എതസ്യ എതയൊഃ എതെഷാം
എതസ്മിൻ എതയൊഃ എതെഷു

എനച്ശബ്ദഃ

എനൽ—എനൎദ എനെ എനാനി എനെന എനയൊഃ എനയൊഃ

ചകാരാന്തഃ

പ്രാൿ പ്രാൎഗ പ്രാചീ പ്രാഞ്ചി
ഹെ പ്രാൿ ഹെ പ്രാൎഗ ഹെ പ്രാചീ ഹെ പ്രാഞ്ചി
പ്രാൿ പ്രാൎഗ പ്രാചീ പ്രാഞ്ചി
പ്രാചാ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭിഃ
പ്രാചെ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭ്യഃ
പ്രാചഃ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭ്യഃ
പ്രാചഃ പ്രാചൊഃ പ്രാചാം
പ്രാചി പ്രാചൊഃ പ്രാക്ഷു
പ്രത്യൿ പ്രത്യൎഗ പ്രതീചീ പ്രത്യഞ്ചി
ഹെ പ്രത്യൿ
ഹെ പ്രത്യൎഗ
ഹെ പ്രതീചീ ഹെ പ്രത്യഞ്ചി
പ്രത്യൿ പ്രത്യൎഗ പ്രതീചീ പ്രത്യഞ്ചി
പ്രതീചാ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭിഃ
പ്രതീചെ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭ്യഃ
പ്രതീചഃ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭ്യഃ
പ്രതീചഃ പ്രതീചൊഃ പ്രതീചാം
പ്രതീചി പ്രതീചൊഃ പ്രത്യക്ഷു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/44&oldid=178498" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്