താൾ:CiXII844.pdf/43

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൭

നകാരാന്തഃ

കൎമ്മ കൎമ്മണീ കൎമ്മാണി
ഹെ കൎമ്മൻ ഹെ കൎമ്മണീ ഹെ കൎമ്മാണി
കൎമ്മ കൎമ്മണീ കൎമ്മാണി
കൎമ്മണാ കൎമ്മഭ്യാം കൎമ്മഭിഃ
കൎമ്മണെ കൎമ്മഭ്യാം കൎമ്മഭ്യഃ
കൎമ്മണഃ കൎമ്മഭ്യാം കൎമ്മഭ്യഃ
കൎമ്മണഃ കൎമ്മണൊഃ കൎമ്മണാം
കൎമ്മണി കൎമ്മണൊഃ കൎമ്മസു
അഹഃ അഹ്നീ അഹനീ അഹാനി
ഹെ അഹഃ
ഹെ അഹ്നീ
ഹെ അഹനീ ഹെ അഹാനി
അഹഃ അഹ്നീ അഹനീ അഹാനി
അഹ്നാ അഹൊഭ്യാം അഹൊഭിഃ
അഹ്നെ അഹൊഭ്യാം അഹൊഭ്യഃ
അഹ്നഃ അഹൊഭ്യാം അഹൊഭ്യഃ
അഹ്നഃ അഹ്നൊഃ അഹ്നാം
അഹ്നി അഹനി അഹ്നൊഃ അഹഃസു അഹസ്സു
സാമ സാമനീ സാമാനി
ഹെ സാമൻ ഹെ സാമനീ ഹെ സാമാനി
സാമ സാമനീ സാമാനി
സാമ്നാ സാമഭ്യാം സാമഭിഃ
സാമ്നെ സാമഭ്യാം സാമഭ്യഃ
സാമ്നഃ സാമഭ്യാം സാമഭ്യഃ
സാമ്നഃ സാമ്നൊഃ സാമ്നാം
സാമ്നി സാമനി സാമ്നൊഃ സാമസു

അഷ്ടൌ—അഷ്ടൌ അഷ്ടാഭിഃ അഷ്ടാഭ്യഃ അഷ്ടാഭ്യഃ അഷ്ടാനാം അഷ്ടാസു
പഞ്ച—പഞ്ച പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചഭ്യഃ പഞ്ചാനാം പഞ്ചസു

തച്ശബ്ദഃ

തൽ തൎദ തെ താനി
തൽ തൎദ തെ താനി
തെന താഭ്യാം തൈഃ
തസ്മൈ താഭ്യാം തെഭ്യഃ
തസ്മാൽ താഭ്യാം തെഭ്യഃ
തസ്യ തയൊഃ തെഷാം
തസ്മിൻ തയൊഃ തെഷു

D

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/43&oldid=178497" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്