താൾ:CiXII844.pdf/114

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൮

ഡുകൃൎഞ

ലൃൾ ക്രിയതെ ലൎങ അക്രിയത ലൊൾ ക്രിയതാം
ലിൎങ ക്രിയെത ആശിഷിലിൎങ കാരിഷീഷ്ട കൃഷീഷ്ട
ലിൾ ചക്രെ ലുൎങ അകാരി ലുൾ കാരിതാ കൎത്താ
ലൃൎങ അകാരിഷ്യത
അകരിഷ്യത
ലൃൾ കാരിഷ്യതെ
കരിഷ്യതെ

ഡുക്രീൎഞ

ലൃൾ ക്രീയതെ ലൎങ അക്രീയത ലൊൾ ക്രീയതാം
ലിൎങ ക്രീയെത ആശിഷിലിൎങ ക്രായിഷീഷ്ട ക്രെഷീഷ്ട
ലിൾ ചിക്രിയെ
ലുൎങ അക്രായി അക്രായിഷാതാം
അക്രെഷാതാം
അക്രായിഷത
അക്രെഷത
അക്രായിഷ്ഠാഃ
അക്രെഷ്ഠാഃ
അക്രായിഷാഥാം
അക്രെഷാഥാം
അക്രായിഢ്വം
അക്രായിദ്ധ്വം
അക്രെഢ്വം
അക്രായിഷി അക്രായിഷ്വഹി അക്രായിഷ്മഹി
അക്രെഷി അക്രെഷ്വഹി അക്രെഷ്മഹി
ലുൾ ക്രായിതാ ക്രെതാ
ലൃൎങ അക്രായിഷ്യത
അക്രെഷ്യത
ലൃൾ ക്രായിഷ്യതെ ക്രെഷ്യതെ

വൃൎങ

ലൾ വ്രിയതെ ലൎങ അവ്രിയത ലൊൾ വ്രിയതാം ലിൎങ വ്രിയെത ആശി
ഷിലിൎങ വാരിഷീഷ്ട വാരിഷീയാസ്താം ധ്വമി വാരിഷീഢ്വം വാരിഷീ
ദ്ധ്വം വരിഷീഷ്ട വരിഷീയാസ്താം ധ്വമി വരിഷീഢ്വം വരിഷീദ്ധ്വം വൃ
ഷീഷ്ട വൃഷീയാസ്താം ധ്വമി വൃഷീഢ്വം വൃഷീദ്ധ്വം ലിൾ വവ്രെ ലുൎങ അ
വാരി അവാരിഷാതാം അവരീഷാതാം അവാരിഷത അവരീഷത അവ
രിഷത അവൃഷത ഇത്യാദി

ധ്വമി അവാരിഢ്വം അവാരിദ്ധ്വം അവരീഢ്വം അവരീദ്ധ്വം അവ
രിഢ്വം അവരിദ്ധ്വം അവൃഢ്വം ഇതിസപ്തരൂപാണി

ലുൾ വാരിതാ വരീതാ വരിതാ വാരിതാരൌ വരിതാരൌ ഇത്യാദി

ലൃൎങ അവാരിഷ്യത അവരീഷ്യത അവരിഷ്യത ലൃൾ വാരിഷ്യതെവ
രീഷ്യതെ വരിഷ്യതെ

ഗ്രഹ

ലൾ ഗൃഹ്യതെ ലൎങ അഗൃഹ്യത ലൊൾ ഗൃഹ്യതാം
ലിൎങ ഗൃഹ്യത ആശിഷിലിൎങ ഗ്രാഹീഷീഷ്ട ഗ്രഹീഷീഷ്ട ഇത്യാദി

ധ്വമി ഗ്രാഹീഷീഢ്വം ഗ്രാഹീഷീദ്ധ്വം ഗ്രഹീഷീഢ്വം ഗ്രഹീഷീദ്ധ്വം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/114&oldid=178575" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്