താൾ:CiXII844.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഖലപ്വാ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭിഃ
ഖലപ്വെ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭ്യഃ
ഖലപ്വഃ ഖലപൂഭ്യാം ഖലപൂഭ്യഃ
ഖലപ്വഃ ഖലപ്വൊഃ ഖലപൂനാം
ഖലപ്വി ഖലപ്വൊഃ ഖലപൂഷു


പ്രതിഭൂഃ പ്രതിഭൂവൌ പ്രതിഭൂവഃ
ഹെ പ്രതിഭൂഃ ഹെ പ്രതിഭുവൌ ഹെ പ്രതിഭുവഃ
പ്രതിഭുവം പ്രതിഭുവൌ പ്രതിഭുവഃ
പ്രതിഭുവാ പ്രതിഭൂഭ്യാം പ്രതിഭൂഭിഃ
പ്രതിഭുവെ പ്രതിഭൂഭ്യാം പ്രതിഭൂഭ്യഃ
പ്രതിഭുവഃ പ്രതിഭൂഭ്യാം പ്രതിഭൂഭ്യഃ
പ്രതിഭുവഃ പ്രതിഭുവൊഃ പ്രതിഭുവാം
പ്രതിഭുവി പ്രതിഭുവൊഃ പ്രതിഭൂഷു

ഋകാരാന്തം

പിതാ പിതരൌ പിതരഃ
ഹെ പിതാഃ ഹെ പിതരൌ ഹെ പിതരഃ
പിതരം പിതരൌ പിതൃൻ
പിത്രാ പിതൃഭ്യാം പിതൄഭിഃ
പിത്രെ പിതൃഭ്യാം പിതൃഭ്യഃ
പിതുഃ പിതൃഭ്യാം പിതൃഭ്യഃ
പിതുഃ പിത്രൊഃ പിതൄണാം
പിതരി പിത്രൊഃ പിതൃഷു


നാ നരൌ നരഃ
ഹെ നഃ ഹെ നരൌ ഹെ നരഃ
നരം നരൌ നൄൻ
ന്രാ നൃഭ്യാം നൄഭിഃ
ന്രെ നൃഭ്യാം നൃഭ്യഃ
നുഃ നൃഭ്യാം നൃഭ്യഃ
നുഃ ന്രൊഃ നൄണാം നൃണാം
നരി ന്രൊഃ നൃഷു


കൎത്താ കൎത്താരൌ കൎത്താരഃ
ഹെ കൎത്താഃ ഹെ കൎത്താരൌ ഹെ കൎത്താരഃ
കൎത്താരം കൎത്താരൌ കൎത്തൄൻ
കൎത്ത്രാ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൄഭിഃ
കൎത്ത്രെ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭ്യഃ
കൎത്തുഃ കൎത്തൃഭ്യാം കൎത്തൃഭ്യഃ
കൎത്തുഃ കൎത്ത്രൊഃ കൎത്തൄണാം
കൎത്തരി കൎത്ത്രൊഃ കൎത്തൃഷു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/11&oldid=178464" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്