താൾ:CiXII844.pdf/79

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൩

ചിന‌്വീത ചിന‌്വീയാതാം ചിന‌്വീരൻ
ചിന‌്വീഥാഃ ചിന‌്വീയാഥാം ചിന‌്വീദ്ധ്വം
ചിന‌്വീയ ചിന‌്വീവഹി ചിന‌്വീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ചീയാൽ ചീയാസ്താം ചീയാസുഃ
ചീയാഃ ചീയാസ്തം ചീയാസ്ത
ചീയാസം ചീയാസ്വ ചീയാസ്മ
ചെഷീഷ്ട ചെഷീയാസ്താം ചെഷീരൻ
ചെഷീഷ്ഠാഃ ചെഷീയാസ്ഥാം ചെഷീദ്ധ്വം
ചെഷീയ ചെഷീവഹി ചെഷീമഹി

ലിൾ

ചികായ ചിക്യതുഃ ചിക്യുഃ
ചികയിഥ ചികെഥ ചിക്യഥുഃ ചിക്യ
ചികായ ചികയ ചിക്യിവ ചിക്യിമ
ചിചായ ചിച്യതുഃ ചിച്യുഃ
ചിചയിഥ ചിചെഥ ചിച്യഥുഃ ചിച്യ
ചിചായ ചിചയ ചിച്യിവ ചിച്യിമ
ചിക്യെ ചിക്യാതെ ചിക്യിരെ
ചിക്യിഷെ ചിക്യാഥെ ചിക്യിദ്ധ്വെ ചിക്യിഢ്വെ
ചിക്യെ ചിക്യിവഹെ ചിക്യിമഹെ
ചിച്യെ ചിച്യാതെ ചിച്യിരെ
ചിച്യിഷെ ചിച്യാഥെ ചിച്യിദ്ധ്വെ
ചിച്യെ ചിച്യിവഹെ ചിച്യിമഹെ

ലുൎങ

അചൈഷീൽ അചൈഷ്ടാം അചൈഷ്ഠഃ
അചൈഷീഃ അചൈഷ്ടം അചൈഷ്ട
അചൈഷം അചൈഷ്വ അചൈഷ്മ
അചെഷ്ട അചെഷാതാം അചെഷത
അചെഷ്ഠാഃ അചെഷാഥാം അചെഢ്വം
അചെഷി അചെഷ്വഹി അചെഷ്മഹി

ലുൾ

ചെതാ ചെതാരൌ ചെതാരഃ
ചെതാസി ചെതാസ്ഥഃ ചെതാസ്ഥ
ചെതാസ്മി ചെതാസ്വഃ ചെതാസ്മഃ

G

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/79&oldid=178536" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്