താൾ:CiXII844.pdf/78

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൨

ലൃൾ

അശിഷ്യതെ അശിഷ്യെതെ അശിഷ്യന്തെ
അശിഷ്യസെ അശിഷ്യെഥെ അശിഷ്യദ്ധ്വെ
അശിഷ്യെ അശിഷ്യാവഹെ അശിഷ്യാമഹെ
അക്ഷ്യതെ അക്ഷ്യെതെ അക്ഷ്യന്തെ
അക്ഷ്യസെ അക്ഷ്യെഥെ അക്ഷ്യദ്ധ്വെ
അക്ഷ്യെ അക്ഷ്യാവഹെ അക്ഷ്യാമഹെ

ചിൎഞ ചയനെ

ലൾ

ചിനൊതി ചിനുതഃ ചിന‌്വന്തി
ചിനൊഷി ചിനുഥഃ ചിനുഥ
ചിനൊമി ചിന‌്വഃ ചിനുവഃ ചിനുഃ ചിനുമഃ
ചിനുതെ ചിന‌്വാതെ ചിന‌്വതെ
ചിനുഷെ ചിന‌്വാഥെ ചിനുദ്ധ്വെ
ചിന‌്വെ ചിന‌്വഹെ ചിനുവഹെ ചിന്മഹെ ചിനുമഹെ

ലൎങ

അചിനൊൽ അചിനുതാം അചിന‌്വൻ
അചിനൊഃ അചിനുതം അചിനുത
അചിനവം അചിന‌്വ അചിനുവ അചിന്മ അചിനുമ
അചിനുത അചിന‌്വാതാം അചിന‌്വത
അചിനുഥാഃ അചിന‌്വാഥാം അചിനുദ്ധ്വം
അചിന‌്വി അചിന‌്വഹി
അചിനുവഹി
അചിന്മഹി അചിനുമഹി

ലൊൾ

ചിനൊതു ചിനുതാൽ ചിനുതാം ചിന‌്വന്തു
ചിനു ചിനുതാൽ ചിനുതം ചിനുത
ചിനവാനി ചിനവാവ ചിനവാമ
ചിനുതാം ചിന‌്വാതാം ചിന‌്വതാം
ചിനുഷ്വ ചിന‌്വാഥാം ചിനുദ്ധ്വം
ചിനവൈ ചിനവാവഹൈ ചിനവാമഹൈ

ലിൎങ

ചിനുയാൽ ചിനുയാതാം ചിനുയുഃ
ചിനുയാഃ ചിനുയാതം ചിനുയാത
ചിനുയാം ചിനുയാവ ചിനുയാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/78&oldid=178535" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്