താൾ:CiXII844.pdf/84

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൮

മുക്ഷീഷ്ട മുക്ഷീയാസ്താം മുക്ഷീരൻ
മുക്ഷീഷ്ഠാഃ മുക്ഷീയാസ്ഥാം മുക്ഷീദ്ധ്വം
മുക്ഷീയ മുക്ഷീവഹി മുക്ഷീമഹി

ലിൾ

മുമൊച മുമുചതുഃ മുമുചുഃ
മുമൊചിഥ മുമുചഥുഃ മുമുച
മുമൊച മുമുചിവ മുമുചിമ
മുമുചെ മുമുചാതെ മുമുചിരെ
മുമുചിഷെ മുമുചാഥെ മുമുചിദ്ധ്വെ
മുമുചെ മുമുചിവഹെ മുമുചിമഹെ

ലുൎങ

അമുചൽ അമുചതാം അമുചൻ
അമുചഃ അമുചതം അമുചത
അമുചം അമുചാവ അമുചാമ
അമുചത അമുചെതാം അമുചന്ത
അമുചഥാഃ അമുചെഥാം അമുചദ്ധ്വം
അമുചെ അമുചാവഹി അമുചാമഹി
അമുക്ത അമുക്ഷാതാം അമുക്ഷത
അമുക്ഥാഃ അമുക്ഷാഥാം അമുഗ്ദ്ധ്വം
അമുക്ഷി അമുക്ഷ്വഹി അമുക്ഷ്മഹി

ലുൾ

മൊക്താ മൊക്താരൌ മൊക്താരഃ
മൊക്താസി മൊക്താസ്ഥഃ മൊക്താസ്ഥ
മൊക്താസ്മി മൊക്താസ്വഃ മൊക്താസ്മഃ
മൊക്താ മൊക്താരൌ മൊക്താരഃ
മൊക്താസെ മൊക്താസാഥെ മൊക്താദ്ധ്വെ
മൊക്താഹെ മൊക്താസ്വഹെ മൊക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അമൊക്ഷ്യൽ അമൊക്ഷ്യതാം അമൊക്ഷ്യൻ
അമൊക്ഷ്യഃ അമൊക്ഷ്യതം അമൊക്ഷ്യത
അമൊക്ഷ്യം അമൊക്ഷ്യാവ അമൊക്ഷ്യാമ
അമൊക്ഷ്യത അമൊക്ഷ്യെതാം അമൊക്ഷ്യന്ത
അമൊക്ഷ്യഥാഃ അമൊക്ഷ്യെഥാം അമൊക്ഷ്യദ്ധ്വം
അമൊക്ഷ്യെ അമൊക്ഷ്യാവഹി അമൊക്ഷ്യാമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/84&oldid=178541" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്