താൾ:CiXII844.pdf/52

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൬

ലുൎങ

ഐധിഷ്ട ഐധിഷാതാം ഐധിഷത
ഐധിഷ്ഠാഃ ഐധിഷാഥാം ഐധിദ്ധ്വം
ഐധിഷി ഐധിഷ്വഹി ഐധിഷ്മഹി

ലുൾ

എധിതാ എധിതാരൌ എധിതാരഃ
എധിതാസെ എധിതാസാഥെ എധിതാദ്ധ്വെ
എധിതാഹെ എധിതാസ്വഹെ എധിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

ഐധിഷ്യത ഐധിഷ്യെതാം ഐധിഷ്യന്ത
ഐധിഷ്യഥാഃ ഐധിഷ്യെഥാം ഐധിഷ്യദ്ധ്വം
ഐധിഷ്യെ ഐധിഷ്യാവഹി ഐധിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

എധിഷ്യതെ എധിഷ്യെതെ എധിഷ്യന്തെ
എധിഷ്യസെ എധിഷ്യെഥെ എധിഷ്യദ്ധ്വെ
എധിഷ്യെ എധിഷ്യാവഹെ എധിഷ്യാമഹെ

ഡുപചഷ്പാകെ

ലൾ

പചതി പചതഃ പചന്തി
പചസി പചഥഃ പചഥ
പചാമി പചാവഃ പചാമഃ
പചതെ പചെതെ പചന്തെ
പചസെ പചെഥെ പചാദ്ധ്വെ
പചെ പചാവഹെ പചാമഹെ

ലൎങ

അപചൽ അപചതാം അപചൻ
അപചഃ അപചതം അപചത
അപചം അപചാവ അപചാമ
അപചത അപചെതാം അപചന്ത
അപചഥാഃ അപചെഥാം അപചദ്ധ്വം
അപചെ അപചാവഹി അപചാമഹി

ലൊൾ

പചതു പചതാൽ പചതാം പചന്തു
പച പചതാൽ പചതം പചത
പചാനി പചാവ പചാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/52&oldid=178507" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്