താൾ:CiXII844.pdf/53

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൭

പചതാം പചെതാം പചന്താം
പചസ്വ പചെഥാം പചദ്ധ്വം
പചൈ പചാവഹൈ പചാമഹൈ

ലിൎങ

പചെൽ പചെതാം പചെയുഃ
പചെഃ പചെതം പചെത
പചെയം പചെവ പചെമ
പചെത പചെയാതാം പചെരൻ
പചെഥാഃ പചെയാഥാം പചെദ്ധ്വം
പചെയ പചെവഹി പചെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

പച്യാൽ പച്യാസ്താം പച്യാസുഃ
പച്യാഃ പച്യാസ്തം പച്യാസ്ത
പച്യാസം പച്യാസ്വ പച്യാസ്മ
പക്ഷീഷ്ട പക്ഷീയാസ്താം പക്ഷീരൻ
പക്ഷീഷ്ഠാഃ പക്ഷീയാസ്ഥാം പക്ഷീദ്ധ്വം
പക്ഷീയ പക്ഷീവഹി പക്ഷീമഹി

ലിൾ

പപാച പെചതുഃ പെചുഃ
പെചിഥ പപക്ഥ പെചഥുഃ പെച
പപാച പപച പെചിവ പെചിമ
പെചെ പെചാതെ പെചിരെ
പെചിഷെ പെചാഥെ പെചിദ്ധ്വെ
പെചെ പെചിവഹെ പെചിമഹെ

ലുൎങ

അപാക്ഷീൽ അപാക്താം അപാക്ഷുഃ
അപാക്ഷീഃ അപാക്തം അപാക്ത
അപാക്ഷം അപാക്ഷ്വ അപാക്ഷ്മ
അപക്ത അപക്ഷാതാം അപക്ഷത
അപക്ഥാഃ അപക്ഷാഥാം അപഗ്ദ്ധ്വം
അപക്ഷി അപക്ഷ്വഹി അപക്ഷ്മഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/53&oldid=178508" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്