താൾ:CiXII844.pdf/86

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൦

ലുൎങ

അരുധൻ അരുധതാം അരുധൻ
അരുധഃ അരുധതം അരുധത
അരുധം അരുധാവ അരുധാമ
അരൌത്സീൽ അരൌദ്ധാം അരൌത്സുഃ
അരൌത്സീഃ അരൌദ്ധം അരൌദ്ധ
അരൌത്സം അരൌത്സ്വ അരൌത്സ്മ


ലുൾ

രൊദ്ധാ രൊദ്ധാരൌ രൌദ്ധാരഃ
രൊദ്ധാസി രൊദ്ധാസ്ഥഃ രൌദ്ധാസ്ഥ
രൊദ്ധാസ്മി രൊദ്ധാസ്വഃ രൌദ്ധാസ്മഃ

ലൃൎങ

അരൊത്സ്യൽ അരൊത്സ്യതാം അരൊത്സ്യൻ
അരൊത്സ്യഃ അരൊത്സ്യതം അരൊത്സ്യത
അരൊത്സ്യം അരൊത്സ്യാവ അരൊത്സ്യാമ

ലൃൾ

രൊത്സ്യതി രൊത്സ്യതഃ രൊത്സ്യന്തി
രൊത്സ്യസി രൊത്സ്യഥഃ രൊത്സ്യഥ
രൊത്സ്യാമി രൊത്സ്യാവഃ രൊത്സ്യാമഃ

ഭുജ പാലനാഭ്യവഹാരയൊഃ

ലൾ

ഭുനക്തി ഭുൎങക്തഃ ഭുഞ്ജന്തി
ഭുനക്ഷി ഭുൎങക്ഥഃ ഭുൎങക്ഥ
ഭുനജ്മി ഭുഞ്ജ്വഃ ഭുഞ്ജ്മഃ
ഭുൎങക്തെ ഭുഞ്ജാതെ ഭുഞ്ജതെ
ഭുൎങക്ഷെ ഭുഞ്ജാഥെ ഭുൎങഗ്ദ്ധ്വെ
ഭുഞ്ജെ ഭുഞ്ജ്വഹെ ഭുഞ്ജ്മഹെ

ലൎങ

അഭുനൿ അഭുനൎഗ അഭുൎങക്താം അഭുഞ്ജൻ
അഭുനൿ അഭുനൎഗ അഭുൎങക്തം അഭുൎങക്ത
അഭുനജം അഭുഞ്ജ്വ അഭുഞ്ജ്മ
അഭുൎങക്ത അഭുഞ്ജാതാം അഭുഞ്ജത
അഭുൎങക്ഥാഃ അഭുഞ്ജാഥാം അഭുൎങഗ്ദ്ധ്വം
അഭുഞ്ജി അഭുഞ്ജ്വഹി അഭുഞ്ജ്മഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/86&oldid=178543" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്