താൾ:CiXII844.pdf/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഇകാരാന്തഃ

കവിഃ കവീ കവയാഃ
ഹെ കവെ ഹെ കവീ ഹെ കവയഃ
കവിം കവീ കവീൻ
കവിനാ കവിഭ്യാം കവിഭിഃ
കവയെ കവിഭ്യാം കവിഭ്യഃ
കവെഃ കവിഭ്യാം കവിഭ്യഃ
കവെഃ കവ്യൊഃ കവീനാം
കവൌ കവ്യൊഃ കവിഷു


സഖാ സഖായൌ സഖായഃ
ഹെ സവെ ഹെ സഖായൌ ഹെ സഖായഃ
സഖായം സഖായൌ സഖീൻ
സഖ്യാ സഖിഭ്യാം സഖിഭിഃ
സഖ്യെ സഖിഭ്യാം സഖിഭ്യഃ
സഖ്യുഃ സഖിഭ്യാം സഖിഭ്യഃ
സഖ്യുഃ സഖ്യൊഃ സഖീനാം
സഖ്യൌ സഖ്യൊഃ സഖിഷു


പതിഃ പതീ പതയഃ
ഹെ പതെ ഹെ പതീ ഹെ പതയഃ
പതിം പതീ പതീൻ
പത്യാ പതിഭ്യാം പതിഭിഃ
പത്യെ പതിഭ്യാം പതിഭ്യഃ
പത്യുഃ പതിഭ്യാം പതിഭ്യഃ
പത്യുഃ പത്യൊഃ പതീനാം
പത്യൌ പത്യൊഃ പതിഷു

ദ്വൌ — ദ്വൌ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വയൊഃ ദ്വയൊഃ

ത്രയഃ — ത്രീൻ ത്രിഭിഃ ത്രിഭ്യഃ ത്രിഭ്യഃ ത്രയാണാം ത്രിഷു

കതി — കതി കതിഭിഃ കതിഭ്യഃ കതിഭ്യഃ കതീനാം കതിഷു

ൟകാരാന്തഃ

ഗ്രാമണീഃ ഗ്രാമണ്യൌ ഗ്രാമണ്യഃ
ഹെ ഗ്രാമണീഃ ഹെ ഗ്രാമണ്യൌ ഹെ ഗ്രാമണ്യഃ
ഗ്രാമണ്യം ഗ്രാമണ്യൌ ഗ്രാമണ്യഃ
ഗ്രാമണ്യാ ഗ്രാമണീഭ്യാം ഗ്രാമണീഭിഃ
ഗ്രാമണ്യെ ഗ്രാമണീഭ്യാം ഗ്രാമണീഭ്യഃ
ഗ്രാമണ്യഃ ഗ്രാമണീഭ്യാം ഗ്രാമണീഭ്യഃ
ഗ്രാമണ്യഃ ഗ്രാമണ്യൊഃ ഗ്രാമണീനാം
ഗ്രാമണ്യാം ഗ്രാമണ്യൊഃ ഗ്രാമണീഷു


A2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/9&oldid=178462" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്