താൾ:CiXII844.pdf/8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

പ്രഥമഃ പ്രഥമൌ പ്രഥമെ പ്രഥമാഃ
ഹെ പ്രഥമ ഹെ പ്രഥമൌ ഹെ പ്രഥമെ ഹെ പ്രഥമാഃ
പ്രഥമം പ്രഥമൌ പ്രഥമാൻ
പ്രഥമെന പ്രഥമാഭ്യാം പ്രഥമൈഃ
പ്രഥമായ പ്രഥമാഭ്യാം പ്രഥമെഭ്യഃ
പ്രഥമസ്മാൽ പ്രഥമാൽ പ്രഥമാഭ്യാം പ്രഥമെഭ്യഃ
പ്രഥമസ്യ പ്രഥമയൊഃ പ്രഥമാനാം
പ്രഥമെ പ്രഥമയൊഃ പ്രഥമെഷു


നെമഃ നെമൌ നെമെ നെമാഃ
ഹെ നെമ ഹെ നെമൌ ഹെ നെമെ ഹെ നെമാഃ
നെമം നെമൌ നെമാൻ
നെമെന നെമാഭ്യാം നെമൈഃ
നെമസ്മൈ നെമാഭ്യാം നെമെഭ്യഃ
നെമസ്മാൽ നെമാൽ നെമാഭ്യാം നെമെഭ്യഃ
നെമസ്യ നെമയൊഃ നെമെഷാം
നെമസ്മിൻ നെമയൊഃ നെമെഷു


ദ്വിതീയഃ ദ്വിതീയൊ ദ്വിതീയെ ദ്വിതീയാഃ
ഹെ ദ്വിതീയ ഹെ ദ്വിതീയൌ ഹെ ദ്വിതീയെ
ഹെ ദ്വിതീയാഃ
ദ്വിതീയം ദ്വിതീയൌ ദ്വിതീയാൻ
ദ്വിതീയെന ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയൈഃ
ദ്വിതീയസ്മൈ
ദ്വിതീയായ
ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയെഭ്യഃ
ദ്വിതീയസ്മാൽ
ദ്വിതീയാൽ
ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയെഭ്യഃ
ദ്വിതീയസ്യ ദ്വിതീയയൊഃ ദ്വിതീയാനാം
ദ്വിതീയസ്മിൻ
ദ്വിതീയെ
ദ്വിതീയയൊഃ ദ്വിതീയെഷു

ആകാരാന്തഃ

സൊമപാഃ സൊമപൌ സൊമപാഃ
ഹെ സൊമപാഃ ഹെ സൊമപൌ ഹെ സൊമപാഃ
സൊമപാം സൊമപൌ സൊമപഃ
സൊമപാ സൊമപാഭ്യാം സൊമപാഭിഃ
സൊമപെ സൊമപാഭ്യാം സൊമപാഭ്യഃ
സൊമപഃ സൊമപാഭ്യാം സൊമപാഭ്യഃ
സൊമപഃ സൊമപൊഃ സൊമപാം
സൊമപി സൊമപൊഃ സൊമപാസു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/8&oldid=178461" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്