താൾ:CiXII844.pdf/10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

സുധീഃ സുധിയൌ സുധിയഃ
ഹെ സുധീഃ ഹെ സുധിയൌ ഹെ സുധിയഃ
സുധിയം സുധിയൌ സുധിയഃ
സുധിയാ സുധീഭ്യാം സുധീഭീഃ
സുധിയെ സുധീഭ്യാം സുധീഭ്യഃ
സുധിയഃ സുധീഭ്യാം സുധീഭ്യഃ
സുധിയഃ സുധിയൊഃ സുധീയാം
സുധിയി സുധിയൊഃ സുധീഷു


സുശ്രീഃ സുശ്രിയൌ സുശ്രിയഃ
ഹെ സുശ്രീഃ ഹെ സുശ്രിയൌ ഹെ സുശ്രിയഃ
സുശ്രിയം സുശ്രിയൌ സുശ്രിയഃ
സുശ്രിയാ സുശ്രീഭ്യാം സുശ്രീഭീഃ
സുശ്രിയെ സുശ്രീഭ്യാം സുശ്രീഭ്യഃ
സുശ്രിയഃ സുശ്രീഭ്യാം സുശ്രീഭ്യഃ
സുശ്രിയഃ സുശ്രിയൊഃ സുശ്രീയാം
സുശ്രിയി സുശ്രിയൊഃ സുശ്രീഷു

ഉകാരാന്തഃ

കാരുഃ കാരൂ കാരവഃ
ഹെ കാരൊ ഹെ കാരൂ ഹെ കാരവഃ
കാരും കാരൂ കാരൂൻ
കാരുണാ കാരുഭ്യാം കാരുഭിഃ
കാരവെ കാരുഭ്യാം കാരുഭ്യഃ
കാരൊഃ കാരുഭ്യാം കാരുഭ്യഃ
കാരൊഃ കൎവൊഃ കാരൂണാം
കാരൌ കാൎവൊഃ കാരുഷു


ക്രൊഷ്ടാ ക്രൊഷ്ടാരൌ ക്രൊഷ്ടാരഃ
ഹെ ക്രൊഷ്ടഃ ഹെ ക്രൊഷ്ടാരൌ ഹെ ക്രൊഷ്ടാരഃ
ക്രൊഷ്ടാരം ക്രൊഷ്ടാരൌ ക്രൊഷ്ടൂൻ
ക്രൊഷ്ട്രാ ക്രൊഷ്ടുനാ ക്രൊഷ്ടുഭ്യാം ക്രൊഷ്ടുഭിഃ
ക്രൊഷ്ട്രെ ക്രൊഷ്ടവെ ക്രൊഷ്ടുഭ്യാം ക്രൊഷ്ടുഭ്യഃ
ക്രൊഷ്ടുഃ ക്രൊഷ്ടൊഃ ക്രൊഷ്ടുഭ്യാം ക്രൊഷ്ടുഭ്യഃ
ക്രൊഷ്ടുഃ ക്രൊഷ്ടൊഃ ക്രൊഷ്ട്രൊഃ ക്രൊഷ്ട്വൊഃ ക്രൊഷ്ടൂനാം
ക്രൊഷ്ടരി ക്രൊഷ്ടൌ ക്രൊഷ്ട്രൊഃ ക്രൊഷ്ട്വൊഃ ക്രൊഷ്ടുഷു


ഊകാരാന്തഃ

ഖലപൂ ഖലപ്വൌ ഖലപ്വഃ
ഹെ കലപൂഃ ഹെ ഖലപ്വൌ ഹെ ഖലപ്വഃ
ഖലപ്വം ഖലപ്വൌ ഖലപ്വഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/10&oldid=178463" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്