താൾ:CiXII844.pdf/36

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൦

അദശ്ശബ്ദഃ

അസൌ അമൂ അമീ
അമും അമൂ അമൂൻ
അമുനാ അമൂഭ്യാം അമീഭിഃ
അമുഷ്മൈ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യഃ
അമുഷ്മാൽ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യഃ
അമുഷ്യ അമുയൊഃ അമീഷാം
അമുഷ്മിൻ അമുയൊഃ അമീഷു


ഗൊധൂൿ ശ്വലിൾച മിത്രദ്ധ്രുഗനഡ്വാഞ്ഛബ്ദ എവച സുദ്യൌശ്ച
പ്രിയചത്വാരഃ ച്ത്വാരസ്തു പ്രശാംശ്ച കഃ അയം രാജാച പൂഷാച ബ്ര
ഹ്മാഹാച തഥാപുനഃ സുപൎവാ ശ്വാ യുവാചൈവ മഘവാൎവാച പഞ്ചച
അഷ്ടാവഷ്ടകരീപന്ഥാ തത്വഭുൿ ഭിക്ഷഗിത്യപി ജന്മഭാഗ്യൂൎങച സമ്രാൾ
ച ദെവെഡ്വെദവിദൌ ദ്വിപാൽസയ എഷൊഗ്നിമച്ചാപി സുവാൿ
പ്രാൎങ പ്രത്യൎങ ഇത്യപി തിൎയ്യൎങ സംയൎങതഥാ സദ്ധ്യ്രൎങ ഉദൎങ പ്രാൎങചമ
രുൽ ബൃഹൻ മഹാൻ ഭവാൻ ഭവംശ്ചൈവ ദദജ്ജക്ഷദ്ദധദ്വിശഃ താദൃ
ച്ച രത്നമുൾ ഷൾച സുവൎച്ചാ ഉശനാതഥാ ശ്രെയാൻ വിദ്വാൻ പുമാം
ശ്ചാസൌ പുല്ലിംഗാ ഇതികീൎത്തിതാഃ ഇതി ഹലന്താഃ പുല്ലിംഗാഃ പരിസ
മാപ്താഃ അഥഹലന്താ സ്ത്രീലിംഗാ ഉച്യന്തെ

ഉപാനൽ ഉപാനൎദ ഉപാനഹൌ ഉപാനഹഃ
ഹെ ഉപാനൽ
ഹെ ഉപാനൎദ
ഹെ ഉപാനഹൌ ഹെ ഉപാനഹഃ
ഉപാനഹം ഉപാനഹൌ ഉപാനഹഃ
ഉപാനഹാ ഉപാനദ്ഭ്യാം ഉപാനദ്ഭിഃ
ഉപാനഹെ ഉപാനദ്ഭ്യാം ഉപാനദ്ഭ്യഃ
ഉപാനഹഃ ഉപാനദ്ഭ്യാം ഉപാനദ്ഭ്യഃ
ഉപാനഹഃ ഉപാനഹൊഃ ഉപാനഹാം
ഉപാനഹി ഉപാനഹൊഃ ഉപാനത്സു


വകാരാന്തഃ

ദ്യൌഃ ദിവൌ ദിവഃ
ഹെ ദ്യൌഃ ഹെ ദിവൌ ഹെ ദിവഃ
ദിവം ദിവൌ ദിവഃ
ദിവാ ദ്യുഭ്യാം ദ്യുഭിഃ
ദിവെ ദ്യുഭ്യാം ദ്യുഭ്യഃ
ദിവഃ ദ്യുഭ്യാം ദ്യുഭ്യഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/36&oldid=178489" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്