താൾ:CiXII844.pdf/38

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൨

ഇദംശബ്ദഃ

ഇയം ഇമെ ഇമാഃ
ഇമാം ഇമെ ഇമാഃ
അനയാ ആഭ്യാം ആഭിഃ
അസ്യൈ ആഭ്യാം ആഭ്യഃ
അസ്യാഃ ആഭ്യാം ആഭ്യഃ
അസ്യാഃ അനയൊഃ ആസാം
അസ്യാം അനയൊഃ ആസു

അന്വാദെശവിഷയെ എനാദെശഃ എനച്ശബ്ദഃ

എനാം എനെ എനാഃ
എനയാ എനയൊഃ എനയൊഃ

ഞകാരണകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ നകാരാന്തഃ

സീമാ സീമനൌ സീമാനഃ
ഹെ സീമൻ ഹെ സീമാനൌ ഹെ സീമാനഃ
സീമാനം സീമാനൌ സീമ്നഃ
സീമ്നാ സീമഭ്യാം സീമഭിഃ
സീമ്നെ സീമഭ്യാം സീമഭ്യഃ
സീമ്നഃ സീമഭ്യാം സീമഭ്യഃ
സീമ്നഃ സീമ്നൊഃ സീമ്നാം
സീമ്നി സീമനി സീമ്നൊഃ സീമസു

പഞ്ചന്നാദയൊനകാരാന്താസ്സംഖ്യാശബ്ദാഃ
പുല്ലിംഗവൽ

ഭകാരാന്തഃ

കകുൎപ കകുൎബ കകുഭൌ കകുഭഃ
ഹെ കകുൎപ
ഹെകകുൎബ
ഹെ കകുഭൌ ഹെ കകുഭഃ
കകുഭം കകുഭൌ കകുഭഃ
കകുഭാ കകുബ്ഭ്യാം കകുബ്ഭിഃ
കകുഭെ കകുബ്ഭ്യാം കകുബ്ഭ്യഃ
കകുഭഃ കകുബ്ഭ്യാം കകുബ്ഭ്യഃ
കകുഭഃ കകുഭൊഃ കകുഭാം
കകുഭി കകുഭൊഃ കകുപ്സു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/38&oldid=178491" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്