താൾ:CiXII844.pdf/60

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൪

ലിൾ

ജഘാസ ജക്ഷതുഃ ജക്ഷുഃ
ജഘസിഥ ജക്ഷഥുഃ ജക്ഷ
ജഘാസ ജഘസ ജക്ഷിവ ജക്ഷിമ
ആദ ആദതുഃ ആദുഃ
ആദിഥ ആദഥുഃ ആദ
ആദ ആദിവ ആദിമ

ലുൎങ

അഘസൽ അഘസതാം അഘസൻ
അഘസഃ അഘസതം അഘസത
അഘസം അഘസാവ അഘസാമ

ലുൾ

അത്താ അത്താരൌ അത്താരഃ
അത്താസി അത്താസ്ഥഃ അത്താസ്ഥ
അത്താസ്മി അത്താസ്വഃ അത്താസ്മഃ

ലൃൎങ

ആത്സ്യൽ ആത്സ്യതാം ആത്സ്യൻ
ആത്സ്യഃ ആത്സ്യതം ആത്സ്യത
ആത്സ്യം ആത്സ്യാവ ആത്സ്യാമ

ലൃൾ

അത്സ്യതി അത്സ്യതഃ അത്സ്യന്തി
അത്സ്യസി അത്സ്യഥഃ അത്സ്യഥ
അത്സ്യാമി അത്സ്യാവഃ അത്സ്യാമഃ

ശീൎങ സ്വപ്നെ

ലൾ

ശെതെ ശയാതെ ശെരതെ
ശെഷെ ശയാഥെ ശെദ്ധ്വെ
ശയെ ശെവഹെ ശെമഹെ

ലൎങ

അശെത അശയാതാം അശെരത
അശെഥാഃ അശയാഥാം അശെദ്ധ്വം
അശയി അശെവഹി അശെമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/60&oldid=178515" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്