താൾ:CiXII844.pdf/106

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൦

പാലയാഞ്ചക്രെ പാലയാഞ്ചക്രാതെ പാലയാഞ്ചക്രിരെ
പാലയാഞ്ചകൃഷെ പാലയാഞ്ചക്രാഥെ പാലയാഞ്ചകൃഢ്വെ
പാലയാഞ്ചകൃഷെ പാലയാഞ്ചകൃവഹെ പാലയാഞ്ചകൃമഹെ


പാലയാംബഭൂവ പാലയാംബഭൂവതുഃ പാലയാംബഭൂവുഃ
പാലയാംബഭൂവിഥ പാലയാംബഭൂവഥുഃ പാലയാംബഭൂവ
പാലയാംബഭൂവ പാലയാംബഭൂവിവ പാലയാംബഭൂവിമ


പാലയാമാസ പാലയാമാസതുഃ പാലയാമാസുഃ
പാലയാമാസിഥ പാലയാമാസഥുഃ പാലയാമാസ
പാലയാമാസ പാലയാമാസിവ പാലയാമാസിമ

ലുൎങ

അപീപലൽ അപീപലതാം അപീപലൻ
അപീപലഃ അപീപലതം അപീപലത
അപീപലം അപീപലാവ അപീപലാമ


അപീപലത അപീപലെതാം അപീപലന്ത
അപീപലഥാഃ അപീപലെഥാം അപീപലദ്ധ്വം
അപീപലെ അപീപലാവഹി അപീപലാമഹി

ലുൾ

പാലയിതാ പാലയിതാരൌ പാലയിതാരഃ
പാലയിതാസി പാലയിതാസ്ഥഃ പാലയിതാസ്ഥ
പാലയിതാസ്മി പാലയിതാസ്വഃ പാലയിതാസ്മഃ


പാലയിതാ പാലയിതാരൌ പാലയിതാരഃ
പാലയിതാസെ പാലയിതാസാഥെ പാലയിതാദ്ധ്വെ
പാലയിതാഹെ പാലയിതാസ്വഹെ പാലയിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അപാലയിഷ്യൽ അപാലയിഷ്യതാം അപാലയിഷ്യൻ
അപാലയിഷ്യഃ അപാലയിഷ്യതം അപാലയിഷ്യത
അപാലയിഷ്യം അപാലയിഷ്യാവ അപാലയിഷ്യാമ


അപാലയിഷ്യത അപാലയിഷ്യെതാം അപാലയിഷ്യന്ത
അപാലയിഷ്യഥാഃ അപാലയിഷ്യെഥാം അപാലയിഷ്യദ്ധ്വം
അപാലയിഷ്യെ അപാലയിഷ്യാവഹി അപാലയിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

പാലയിഷ്യതി പാലയിഷ്യതഃ പാലയിഷ്യന്തി
പാലയിഷ്യസി പാലയിഷ്യഥഃ പാലയിഷ്യഥ
പാലയിഷ്യാമി പാലയിഷ്യാവഃ പാലയിഷ്യാമഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/106&oldid=178566" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്