താൾ:CiXII844.pdf/37

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ദിവഃ ദിവൊഃ ദിവാം
ദിവി ദിവൊഃ ദ്യുഷു

രെഫാന്തഃ

ഗീഃ ഗിരൌ പുമാംസഃ
ഹെ ഗീഃ ഹെ ഗിരൌ ഹെ ഗിരഃ
ഗിരം ഗീരൌ ഗിരഃ
ഗിരാ ഗീൎഭ്യാം ഗീഭിഃ
ഗിരെ ഗീൎഭ്യാം ഗീൎഭ്യഃ
ഗിരഃ ഗീൎഭ്യാം ഗീൎഭ്യഃ
ഗിരഃ ഗിരൊഃ ഗിരാം
ഗിരി ഗിരൊഃ ഗിൎഷു


ധൂഃ ധുരൌ ധുരഃ
ഹെ ഗീഃ ഹെ ധുരൌ ഹെ ധുരഃ
ധുരം ധുരൌ ധുരഃ
ധുരാ ധൂൎഭ്യാം ധൂഭിഃ
ധുരെ ധൂൎഭ്യാം ധൂൎഭ്യഃ
ധുരഃ ധൂൎഭ്യാം ധൂൎഭ്യഃ
ധുരഃ ധുരൊഃ ധുരാം
ധുരി ധുരൊഃ ധുൎഷു


പൂഃ പുരൌ പുരഃ
ഹെ പൂഃ ഹെ പുരൌ ഹെ പുരഃ
പുരം പുരൌ പുരഃ
പുരാ പൂൎഭ്യാം പൂഭിഃ
പുരെ പൂൎഭ്യാം പൂൎഭ്യഃ
പുരഃ പൂൎഭ്യാം പൂൎഭ്യഃ
പുരഃ പുരൊഃ പുരാം
പുരി പുരൊഃ പുൎഷു

ചതസ്രഃ— ചതസ്രഃ ചതസൃഭിഃ ചതസൃഭ്യഃ ചതസൃഭ്യഃ ചതസൃണാം ചതസൃഷു

ലകാരന്തകാരാന്താവ പ്രസിദ്ധൌ മകാരന്തഃ
കിംശബ്ദഃ


കാ കെ കാഃ
കാം കെ കാഃ
കയാ കാഭ്യാം കാഭിഃ
കസ്യൈ കാഭ്യാം കാഭ്യഃ
കസ്യാഃ കാഭ്യാം കാഭ്യഃ
കസ്യാഃ കയൊഃ കാസാം
കസ്യാം കയൊഃ കാസു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/37&oldid=178490" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്