താൾ:CiXII844.pdf/127

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൦ ഉഷിത്വാതുനിശാമെകാമാശ്രമെതസ്യരാഘവഃ
വിവെശദണ്ഡകാരണ്യംസീതാലക്ഷ്മണസംയുതഃ

൬൧ വ്രജൻവനെനകാകുത്സെഫാവിരാധംവിധിചൊദിതം
സദാരാനുജമാത്മാനം ഹരന്തമവധീത്തദാ

൬൨ ശരഭംഗാശ്രമംപ്രാപ്യസ്വൎഗ്ഗതിംതസ്യവീക്ഷ്യസഃ
പ്രതിജജ്ഞെരാക്ഷസാനാംവധംമുനിഭിരൎത്ഥിതഃ

൬൩ തസ്മാൽഗത്വാസുതീക്ഷ്ണഞ്ചപ്രണമ്യാനെനപൂജിതഃ
അഗസ്ത്യസ്യാശ്രമം പ്രാപ്യതന്നനാമരഘൂത്തമഃ

൬൪ രാമായവൈഷ്ണവഞ്ചാപമൈന്ദ്രംതൂണീയുഗന്തഥാ
ബ്രാഹ്മംശരഞ്ചഖഡ്ഗംചപ്രദദൌകുംഭസംഭവഃ

൬൫ തതസ്സഗച്ശൻകാകുത്സഫസ്സമാഗമ്യജടായുഷം
വൈദൈഹ്യാഃപാലനായൈനംശ്രദ്ദധെപിതൃവല്ലഭം

൬൬ തതഃപഞ്ചവടിംപ്രാപ്യതത്രലക്ഷ്മണനിൎമ്മിതാം
പൎണ്ണശാലാമദ്ധ്യവാസസീതയാസഹിതസ്സുഖം

൬൭ തത്രാഭ്യെത്യൈകദാരാമംവവ്രെശൂൎപ്പനഖാഭികം
തന്നിരസ്താലക്ഷ്മണഞ്ചവവ്രെസൊപിനിരാകരൊൽ

൬൮ രാമമെവതതൊവവ്രെകാമാൎത്താകാമസന്നിഭം
പുനശ്ചധിക്കൃതാതെനസീതാമഭൃദ്രവരൂഷാ

൬൯ ലക്ഷ്മണന്മാരൊഷാൽകൃത്തശ്രവണനാസികാ
സാതുഗത്വാജനസ്ഥാനംഖരായൈതന്ന്യവെദയൽ

൭൦ ദാകൎണ്ണ്യഖരക്രുദ്ധൊരാഘവംഹന്തുമായയൌ
ദൂഷണത്രിശിരൊമുഖ്യൈൎയ്യാതുധാനൈസ്സമന്വിതഃ

൭൧ തൽക്ഷണംലക്ഷ്മണെസീതാംനിധായരഘുനന്ദനഃ
ഖരംസഹാനുഗംസംഖെജഘാനാലഘുവിക്രമഃ

൭൨ തശ്ശ്രുൎപ്പനഖാഗത്വാലാകാംശൌകസമന്വിതാ
ന്യവെദയദ്രാവണായവൃത്താന്തംസൎവമാദിതഃ

൭൩ തച്ശ്രുത്വാരാവണസ്സീതാംഹൎത്തുംകൃതമതിസ്തദാ
മാരീചസ്യാശ്രമംപ്രാപ്യസാഹായ്യെതമചൊദയൽ

൭൪ സൊപിസ്വൎണ്ണമൃഗൊഭൂത്വാസീതായാഃപ്രമുഖെചരൽ
സാതുതംമൃഗമാഹൎത്തുംഭൎത്താരംസമയാചത

൭൫ നിയുജ്യലക്ഷ്മണംസീതാംരക്ഷിതുംരഘുനന്ദനഃ
അന്വഗച്ഛൻമൃഗന്തൂൎണ്ണംദ്രവന്തംകാനനാന്തരെ

൭൬ വിവ്യാധചമൃഗംരാമസ്സനിജംരൂപമാസ്ഥിതഃ
ഹാസീതെലക്ഷ്മണെത്യെവംരുദൻപ്രാണാൻസമത്യജൽ

൭൭ എതദാകൎണ്ണ്യവൈദെഹ്യാലക്ഷ്മണശ്ചൊദിതൊഭൃശം
തദ്രക്ഷാംദെവതാഃപ്രാൎത്ഥ്യപ്രയയൌരാഘവാന്തികം

൭൮ തദന്തരെസമാസാദ്യരാവണൊയതിരൂപധൃൿ
സീതാംഗൃഹീത്വാപ്രയയൌഗഗനെനമുദാന്വിതഃ

൭൯ തതൊജടായുരാലൊക്യനീയമാനാന്തുജാനകീം
പ്രാഹരദ്രാവണംപ്രാപ്യതുണ്ഡപക്ഷനഖൈൎഭൃശം

൮൦ ഛിത്വൈനഞ്ചന്ദ്രഹാസെനപാതയിത്വാചഭൂതലെ
ഗൃഹീത്വാരാവണസ്സീതാംപ്രാവിശന്നിജമന്ദിരം


B

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/127&oldid=178592" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്