താൾ:CiXII844.pdf/126

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൯ തദാകൎണ്ണ്യധനുൎഭംഗമായാന്തംരൊഷഭീഷണം
വിജിത്യഭാൎഗ്ഗവംരാമമയൊദ്ധ്യാംപ്രാപരാഘവഃ

൪൦ തതസ്സൎവജനാനന്ദംകുൎവാണശ്ചെഷ്ടിതൈസ്സ്വകൈഃ
താമദ്ധ്യുവാസകാകുത്സ്ഥസ്സീതയാസഹിതസ്സുഖം

൪൧ എതസ്മിന്നന്തരെഗെഹംമാതുലസ്യയുധാജിതഃ
പ്രയയൌഭരതഃപ്രീതഃശത്രുഘ്നെനസമന്വിതഃ

൪൨ തതഃപ്രകൃതിഭിസ്സാകംമന്ത്രയിത്വാസഭ്രൂവതിഃ
അഭിഷെകായരാമസ്യസമാരെഭെമുദാന്വിതഃ

൪൩ കൈകെയീതുമഹീപാലംമന്ഥരാദൂഷിതാശയാ
വരദ്വയം പുരാദത്തംയയാവചെസത്യസംഗരം

൪൪ വനവാസായരാമസ്യരാജ്യാപ്ത്യൈ ഭരതസ്യച
തസ്യാവരദ്വയംകൃച്ശ്രമനുജജ്ഞെമഹീപതിഃ

൪൫ രാമന്തദൈവകൈകെയീവനവാസായചാദിചൽ
അനുജ്ഞാപ്യഗുരൂൻസൎവാൻനിൎയ്യയൌചവനായസഃ

൪൬ ദൃഷ്ട്വാതന്നിൎഗ്ഗതംസീതാലക്ഷ്മണശ്ചാനുജഗ്മതുഃ
സന്ത്യജ്യസ്വഗൃഹാൻസൎവെപൌരാശ്ചാനുയയുൎദ്രുതം

൪൭ വഞ്ചയിത്വാതുതാൻ പൌരാൻനിദ്രാണാന്നിശിരാഘവഃ
ബാഹ്യമാനംസുമന്ത്രെണരഥമാരുഹ്യചാഗമൽ

൪൮ ശൃംഗിവെരപുരംഗത്വാഗംഗാകൂലെഥരാഘവഃ
ഗുഹെനസൽകൃതസ്തത്രനിശാമെകാമുവാസച

൪൯ സാരഥിംസന്നിമന്ത്യ്രാസൌസീതാലക്ഷ്മണസംയുതഃ
ഗുഹെനാനീതയാനാവാസന്തതാരചജാഹ്നവീം

൫൦ ഭരദ്വാജമുനിംപ്രാപ്യതന്നത്വാതെനസൽകൃതഃ
രാഘവസ്തസ്യനിൎദ്ദെശാൽചിത്രകൂടെവസത്സുഖം

൫൧ അയൊദ്ധ്യാന്തുതതൊഗത്വാസുമന്ത്രശ്ശൊകവിഹ്വലഃ
രാജ്ഞെന്യവെദയത്സൎവംരാഘവസ്യവിചെഷ്ടിതം

൫൨ തദാകൎണ്ണ്യസുമന്ത്രൊക്തംരാജാദുഃഖവിമൂഢധീഃ
രാമരാമെതിവിലപൻ ദെഹന്ത്യക്ത്വാദിവംയയൌ

൫൩ മന്ത്രിണസ്തുവസിഷ്ഠൊക്ത്യാദെഹംസംരക്ഷ്യഭൂപതെഃ
ദൂതൈരാനായയൻക്ഷിപ്രംഭരതംമാതുലാലയാൽ

൫൪ ഭരതസ്തുമൃതംശ്രുത്വാപിതരംകൈകയീഗിരാ
സംസ്കാരാദി ചകാരാസ്യയഥാവിധിസഹാനുജഃ

൫൫ അമാത്യൈശ്ചൊദ്യമാനൊപിരാജ്യായഭരതസ്തദാ
വനായൈവയയൌരാമമാനെതുന്നാഗരൈസ്സഹ

൫൬ സഗത്വാചിത്രകൂടസ്ഥംരാമം‌ചീരജടാധരം
യയാചെരക്ഷിതും‌രാജ്യം‌വസിഷ്ഠാദ്യൈൎദ്വിജൈസ്സഹ

൫൭ ചതുൎദശസമാനീത്വാപുനരെഷ്യാമ്യഹംപുരീം
ഇത്യുക്ത്വാപാദുകെദത്വാതംരാമഃപ്രത്യയാപയൽ

൫൮ ഗൃഹീത്വാപാദുകെതസ്മാൽഭരതൊദീനമാനസഃ
നന്ദിഗ്രാമെസ്ഥിതസ്താഭ്യംരരക്ഷചവസുന്ധരാം

൫൯ രാഘവസ്തുഗിരെസ്തസ്മാൽഗത്വാത്രിംസമവന്ദത
തല്പത്നീതുതദാസീതാംഭൂഷണൈസ്സ്വൈരഭൂഷയൽ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/126&oldid=178591" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്