താൾ:CiXII844.pdf/125

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൮ ഏവമുക്ത്വാവിധാതാരംതത്രൈവാന്തൎദ്ദധെപ്രഭുഃ
പത്മയൊനിസ്തുഗീൎവാണൈസ്സമംപ്രായാൽ പ്രഹൃഷ്ടധീഃ

൧൯ അജീജനത്തതശ്ശക്രൊബാലിനന്നാമവാനരം
സുഗ്രീവമപിമാൎത്താണ്ഡൊഹനൂമന്തഞ്ചമാരുതഃ

൨൦ പുരൈവജനയാമാസജാംബവന്തഞ്ചപത്മജഃ
എവമന്യെചവിബുധാഃകപീനജനയൻബഹൂൻ

൨൧ തതൊവാനരസംഘാണാംബാലീപരിവൃഢൊഭവൽ
അമീഭിരഖിലൈസ്സാകംകിഷ്കിന്ധാമദ്ധ്യുവാസച

൨൨ ആസിദ്ദശരഥൊനാമസൂൎയ്യവംശെഥപാൎത്ഥിവഃ
ഭാൎയ്യാസ്തിസ്രൊപിലബ്ധ്വാസൌതാസുലെഭെനസന്തതിം

൨൩ തതസ്സുമന്ത്രവചനാദൃശ്യശൃംഗംസഭൂപതിഃ
ആനീയപുത്രകാമെഷ്ടിമാരെഭെസപുരൊഹിതഃ

൨൪ അഥാഗ്നെരുത്ഥിതഃകശ്ചിൽഗൃഹീത്വാപായസം ചരും
എതൽപ്രാശയപത്നീസ്ത്വമിത്യുക്ത്വാദാന്നൃപായസഃ

൨൫ തൽഗൃഹീത്വാതദൈവാസൌപത്നീഃപ്രാശയദുത്സുകഃ
താശ്ചതൽപ്രാശനാദെവനൃപാൽഗൎഭമധാരയൻ

൨൬ പൂൎണ്ണെകാലെഥകൌസല്യാസജ്ജനാംഭൊജഭാസ്കരം
അജീജനദ്രാമചന്ദ്രംകൈകെയീഭരതന്തഥാ

൨൭ തതൊലക്ഷ്മണശത്രുഘ്നൌസുമിത്രാജീജനത്സുതൌ
അകാരയൽപിതാതെഷാംജാതകൎമ്മാദികന്ദ്വിജൈഃ

൨൮ തതൊവവൃധിരെന്യൊന്യംസ്നിഗ്ദ്ധാശ്ചത്വാരഎവതെ
സകലാസുചവിദ്യാസുനൈപുണ്യമഭിലെഭിരെ

൨൯ തതഃകദാചിദാഗത്യവിശ്ചാമിത്രൊമഹാമുനിഃ
യയാചെയജ്ഞരക്ഷാൎത്ഥം രാമംശക്തിധരൊപമം

൩൦ വസിഷ്ഠവചനാദ്രാമംലക്ഷ്മണെനസമന്വിതം
കൃച്ശ്രെണനൃപതിസ്തസ്യകൌശികസ്യകരെദദൌ

൩൧ തൌഗൃഹീത്വാതതൊഗച്ശൻബലാമതിബലാന്തിഥാ
അസ്ത്രാണി ചസമഗ്രാണിതാഭ്യാമുപദിദെശസഃ

൩൨ ഗച്ശൻസഹാനുജൊരാമഃകൌശികെനപ്രചൊദിതഃ
താടകാമവധീദ്ധീമാൻലൊകപീഡനതല്പരാം

൩൩ തതസ്സിദ്ധാശ്രമംപ്രാപ്യകൌശികസ്സഹരാഘവഃ
അദ്ധ്വരഞ്ചസമാരെഭെരാക്ഷസാശ്ചസമാഗമൻ

൩൪ രാഘവസ്തുതതൊസ്ത്രെണക്ഷിപ്ത്വാമാരീചമൎണ്ണവെ
സുബാഹുപ്രമുഖാൻഹത്വായജ്ഞഞ്ചാപാലയന്മനെഃ

൩൫ കൌശികെനതതൊരാമൊനീയമാനസ്സഹാനുജഃ
അഹല്യാശാപനിൎമ്മൊക്ഷംകൃത്വാസംപ്രാപമൈഥിലം

൩൬ ജനകെനാൎച്ചിതൊരാമഃകൌശികെനപ്രചൊദിതഃ
സീതാനിമിത്തമാനീതംബഭഞ്ജധനുരൈശ്ചരം

൩൭ തതൊദശരഥന്ദൂതൈരാനായ്യമിഥിലാധിപഃ
രാമാദിഭ്യസ്തത്സുതെഭ്യസ്സീതാദ്യാഃകന്യകാദദൌ

൩൮ തതൊഗുരുനിയൊഗെനകൃതൊദ്വാഹസ്സഹാനുജഃ
രാഘവൊനിൎയ്യയൌതെനജനകെനൊരുമാനിതഃ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/125&oldid=178590" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്