താൾ:CiXII844.pdf/34

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൮


ദധതാ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭിഃ
ദധതെ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭ്യഃ
ദധതഃ ദധദ്ഭ്യാം ദധദ്ഭ്യഃ
ദധതഃ ദധതൊഃ ദധതാം
ദധതി ദധതൊഃ ദധത്സു

കകാരപകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ ശകാരാന്തം

വിൾ വിഡ഻ വിശൌ വിശഃ
ഹെ വിൾ ഹെ വിഡ഻ ഹെ വിശൌ ഹെ വിശഃ
വിശം വിശൌ വിശഃ
വിശാ വിഡ്ഭ്യാം വിഡ്ഭിഃ
വിശെ വിഡ്ഭ്യാം വിഡ്ഭ്യഃ
വിശഃ വിഡ്ഭ്യാം വിഡ്ഭ്യഃ
വിശഃ വിശൊഃ വിശാം
വിശി വിശൊഃ വിൾസു


താദൃൿ താദൃൎഗ താദൃശൌ താദൃശഃ
ഹെ താദൃൿ ഹെ താദൃൎഗ ഹെ താദൃശൌ ഹെ താദൃശഃ
താദൃശം താദൃശൌ താദൃശഃ
താദൃശാ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭിഃ
താദൃശെ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭ്യഃ
താദൃശഃ താദൃഗ്ഭ്യാം താദൃഗ്ഭ്യഃ
താദൃശഃ താദൃശൊഃ താദൃശാം
താദൃശി താദൃശൊഃ താദൃക്ഷു

ഷകാരാന്തഃ

രത്നമുൾ രത്നമുഡ഻ രത്നമുഷൌ രത്നമുഷഃ
ഹെ രത്നമുൾ
ഹെ രത്നമുഡ഻
ഹെ രത്നമുഷൌ ഹെ രത്നമുഷഃ
രത്നമുഷം രത്നമുഷൌ രത്നമുഷഃ
രത്നമുഷാ രത്നമുഡ്ഭ്യാം രത്നമുഡ്ഭിഃ
രത്നമുഷെ രത്നമുഡ്ഭ്യാം രത്നമുഡ്ഭ്യഃ
രത്നമുഷഃ രത്നമുഡ്ഭ്യാം രത്നമുഡ്ഭ്യഃ
രത്നമുഷഃ രത്നമുഷൊഃ രത്നമുഷാം
രത്നമുഷി രത്നമുഷൊഃ രത്നമുൾസു

ഷൾ ഷഡ഻ ഷൾ ഷഡ഻ ഷഡ്ഭിഃ ഷഡ്ഭ്യഃ ഷണ്ണാം ഷഷ്ണാം ഷഡ്ണാം ഷൾസു

സകാരാന്തഃ

സുവൎച്ചാഃ സുവൎച്ചസൌ സുവൎച്ചസഃ
ഹെ സുവൎച്ചഃ ഹെ സുവൎച്ചസൌ ഹെ സുവൎച്ചസഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/34&oldid=178487" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്