താൾ:CiXII844.pdf/54

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൮

ലുൾ

പക്താ പക്താരൌ പക്താരഃ
പക്താസി പക്താസ്ഥഃ പക്താസ്ഥ
പക്താസ്മി പക്താസ്വഃ പക്താസ്മഃ
പക്താ പക്താരൌ പക്താരഃ
പക്താസെ പക്താസാഥെ പക്താദ്ധ്വെ
പക്താഹെ പക്താസ്വഹെ പക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അപക്ഷ്യൽ അപക്ഷ്യതാം അപക്ഷ്യൻ
അപക്ഷ്യഃ അപക്ഷ്യതം അപക്ഷ്യത
അപക്ഷ്യം അപക്ഷ്യാവ അപക്ഷ്യാമ
അപക്ഷ്യത അപക്ഷ്യെതാം അപക്ഷ്യന്ത
അപക്ഷ്യഥാഃ അപക്ഷ്യെഥാം അപക്ഷ്യദ്ധ്വം
അപക്ഷ്യെ അപക്ഷ്യാവഹി അപക്ഷ്യാമഹി

ലൃൾ

പക്ഷ്യത പക്ഷ്യതഃ പക്ഷ്യന്തി
പക്ഷ്യസി പക്ഷ്യഥഃ പക്ഷ്യഥ
പക്ഷ്യാമി പക്ഷ്യാവഃ പക്ഷ്യാമഃ
പക്ഷ്യതെ പക്ഷ്യെതെ പക്ഷ്യന്തെ
പക്ഷ്യസെ പക്ഷ്യെഥെ പക്ഷ്യദ്ധ്വെ
പക്ഷ്യെ പക്ഷ്യാവഹെ പക്ഷ്യാമഹെ

ടുണദി സമൃദ്ധൌ

ലൾ

നന്ദതി നന്ദതഃ നന്ദന്തി
നന്ദസി നന്ദഥഃ നന്ദഥ
നന്ദാമി നന്ദാവഃ നന്ദാമഃ

ലൎങ

അനന്ദൽ അനന്ദതാം അനന്ദൻ
അനന്ദഃ അനന്ദതം അനന്ദത
അനന്ദം അനന്ദാവ അനന്ദാമ

ലൊൾ

നന്ദതു നന്ദതാൽ നന്ദതാം നന്ദന്തു
നന്ദ നന്ദതാൽ നന്ദതം നന്ദത
നന്ദാനി നന്ദാവ നന്ദാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/54&oldid=178509" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്