താൾ:CiXII844.pdf/56

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൦

ലൎങ

അദ്ധ്വംസത അദ്ധ്വംസെതാം അദ്ധ്വംസന്ത
അദ്ധ്വംസഥാഃ അദ്ധ്വംസെഥാം അദ്ധ്വംസദ്ധ്വം
അദ്ധ്വംസെ അദ്ധ്വംസാവഹി അദ്ധ്വംസാമഹി

ലൊൾ

ധ്വംസതാം ധ്വംസെതാം ധ്വംസന്താം
ധ്വംസസ്വ ധ്വംസെഥാം ധ്വംസദ്ധ്വം
ധ്വംസൈ ധ്വംസാവഹൈ ധ്വംസാമഹൈ

ലിൎങ

ധ്വംസെത ധ്വംസെയാതാം ധ്വംസെരൻ
ധ്വംസെഥാഃ ധ്വംസെയാഥാം ധ്വംസെദ്ധ്വം
ധ്വംസെയ ധ്വംസെവഹി ധ്വംസെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ധ്വംസിഷീഷ്ട ധ്വംസിഷീയാസ്താം ധ്വംസിഷീരൻ
ധ്വംസിഷീഷ്ഠാഃ ധ്വംസിഷീയാസ്ഥാം ധ്വംസിഷീദ്ധ്വം
ധ്വംസിഷീയ ധ്വംസിഷീവഹി ധ്വംസിഷീമഹി

ലിൾ

ദദ്ധ്വംസെ ദദ്ധ്വംസാതെ ദദ്ധ്വംസിരെ
ദദ്ധ്വംസിഷെ ദദ്ധ്വംസാഥെ ദദ്ധ്വംസിദ്ധ്വെ
ദദ്ധ്വംസെ ദദ്ധ്വംസിവഹെ ദദ്ധ്വംസിമഹെ

ലുൎങ

അദ്ധ്വംസിഷ്ട അദ്ധ്വംസിഷാതാം അദ്ധ്വംസിഷത
അദ്ധ്വംസിഷ്ഠാഃ അദ്ധ്വംസിഷാഥാം അദ്ധ്വംസിദ്ധ്വം
അദ്ധ്വംസിഷി അദ്ധ്വംസിഷ്വഹി അദ്ധ്വംസിഷ്മഹി

ലുൾ

ധ്വംസിതാ ധ്വംസിതാരൌ ധ്വംസിതാരഃ
ധ്വംസിതാസെ ധ്വംസിതാസാഥെ ധ്വംസിതാദ്ധ്വെ
ധ്വംസിതാഹെ ധ്വംസിതാസ്വഹെ ധ്വംസിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അദ്ധ്വംസിഷ്യത അദ്ധ്വംസിഷ്യെതാം അദ്ധ്വംസിഷ്യന്ത
അദ്ധ്വംസിഷ്യഥാഃ അദ്ധ്വംസിഷ്യെഥാം അദ്ധ്വംസിഷ്യദ്ധ്വം
അദ്ധ്വംസിഷ്യെ അദ്ധ്വംസിഷ്യാവഹി അദ്ധ്വംസിഷ്യാമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/56&oldid=178511" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്