താൾ:CiXII844.pdf/89

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൩

പ്രായുൎങക്ത പ്രായുഞ്ജാതാം പ്രായുഞ്ജത
പ്രായുൎങക്ഥാഃ പ്രായുഞ്ജാഥാം പ്രായുൎങഗ്ദ്ധ്വം
പ്രായുഞ്ജി പ്രായുഞ്ജ്വഹി പ്രയുഞ്ജ്മഹി

ലൊൾ

യുനക്തു യുൎങക്താൽ യുൎങക്താം യുഞ്ജന്തു
യുൎങഗ്ദ്ധി യുൎങക്താൽ യുൎങക്തം യുൎങക്ത
യുനജാനി യുനജാവ യുനജാമ


പ്രയുൎങക്താം പ്രയുഞ്ജാതാം പ്രയുഞ്ജതാം
പ്രയുൎങക്ഷ്വ പ്രയുഞ്ജാഥാം പ്രയുൎങഗ്ദ്ധ്വം
പ്രയുനജൈ പ്രയുനജാവഹൈ പ്രയുനജാമഹൈ

ലിൎങ

യുഞ്ജ്യാൽ യുഞ്ജ്യാതാം യുഞ്ജ്യുഃ
യുഞ്ജ്യാഃ യുഞ്ജ്യാതം യുഞ്ജ്യാത
യുഞ്ജ്യാം യുഞ്ജ്യാവ യുഞ്ജ്യാമ


പ്രയുഞ്ജീത പ്രയുഞ്ജീയാതാം പ്രയുഞ്ജീരൻ
പ്രയുഞ്ജീഥാഃ പ്രയുഞ്ജീയാഥാം പ്രയുഞ്ജീദ്ധ്വം
പ്രയുഞ്ജീയ പ്രയുഞ്ജീവഹി പ്രയുഞ്ജീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

യുജ്യാൽ യുജ്യാസ്താം യുജ്യാസുഃ
യുജ്യാഃ യുജ്യാസ്തം യുജ്യാസ്ത
യുജ്യാസം യുജ്യാസ്വ യുജ്യാസ്മ


പ്രയുക്ഷീഷ്ട പ്രയുക്ഷീയാസ്താം പ്രയുക്ഷീരൻ
പ്രയുക്ഷീഷ്ഠാഃ പ്രയുക്ഷീയാസ്ഥാം പ്രയുക്ഷീദ്ധ്വം
പ്രയുക്ഷീയ പ്രയുക്ഷീവഹി പ്രയുക്ഷീമഹി

ലിൾ

യുയൊജ യുയുജതുഃ യുയുജുഃ
യുയൊജിഥ യുയുജഥുഃ യുയുജ
യുയൊജ യുയുജിവ യുയുജിമ


പ്രയുയുജെ പ്രയുയുജാതെ പ്രയുയുജിരെ
പ്രയുയുജിഷെ പ്രയുയുജാഥെ പ്രയുയുജിദ്ധ്വെ
പ്രയുയുജെ പ്രയുയുജിവഹെ പ്രയുയുജിമഹെ

ലുൎങ

അയുജൽ അയുജതാം അയുജൻ
അയുജഃ അയുജതം അയുജത
അയുജം അയുജാവ അയുജാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/89&oldid=178546" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്