താൾ:CiXII844.pdf/131

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൩

൧൪൪ ആഹ്ലാദയഞ്ജഗത്സൎവം പൌൎണ്ണമാസ്യാംശശീയഥാ
അയൊദ്ധ്യാമാവസദ്രാമസ്സീതയാസഹിതശ്ചിരം

൧൪൫ രാജാപൎയ്യഗ്രഹീദെവഭാൎയ്യാംരാവണദൂഷിതാം
ഇത്യജ്ഞജനവാദെനരാമസ്തത്യാജമൈഥിലീം

൧൪൬ തദ്വിദിത്വാഥവാന്മീകിരാനീയൈനാന്നിജാശ്രമം
അന്തൎവത്നീംസമാശ്ചാസ്യതത്രൈവാവാസയത്സുഖം

൧൪൭ ഋഷി ഭിഃപ്രാൎത്ഥിതസ്യാഥരാഘവസ്യനിയൊഗതഃ
ശത്രുഘ്നൊലവണംയുദ്ധെനിഹത്യൈനാനപാലയൽ

൧൪൮ രാമെഹെമമയീംപത്നീംകൃത്വായജ്ഞംവിതന്വതി
ആനീയസസുതാംസീതാംതസ്മൈപ്രാചെതസൊദദൌ

൧൪൯ ശംക്യമാനാപുനശ്ചൈവംരാമെണജനകാത്മജാ
ഭൂമ്യാപ്രാൎത്ഥിതയാദത്തംവിവരംപ്രവിവെശസാ

൧൫൦ അഥരാമസ്യനിൎദ്ദെശാൽപൌരൈസ്സഹവനൌകസഃ
നിമജ്യസരയൂതിൎത്ഥെദെഹംത്യക്ത്വാദിവംയയുഃ

൧൫൧ തതൊഭരതശത്രുഘ്നൌനിജംരൂപമവാപതുഃ
രാമൊപിമാനുഷന്ദെഹംത്യക്ത്വാധാമാവിശത്സ്വകം

൧൫൨ ശ്രീരാമൊദന്തമാഖ്യാതമിദംമന്ദധിയാമയാ
സമീക്ഷ്യനിപുണൈസ്സത്ഭിസ്സംശൊദ്ധ്യപരിഗൃഹ്യതാം

൧൫൩ യസ്തുദാശരഥിൎഭ്രത്വാരണെഹത്വാചരാവണം
രരക്ഷലൊകാൻവൈകുണ്ഠസ്സമാംരക്ഷതുചിന്മയഃ

വിന്ദുസല്ലിപിവിസൎഗ്ഗവീചികാപണ്ക്തിഭെദപദഭെദദൂഷണം
ഹസ്തദൊഷജമബുദ്ധിപൂൎവജംക്ഷന്തുമൎഹതിസമീക്ഷ്യസജ്ജനഃ
കാല്ല്യപ്രവെലനകൊരയമബെലയദ്രാഗന്ന്യാംശ്ച തെലിത
കൃപഃഖലുകംസചാല്ല്യാൻ സംപാലയെദ്വിമതലൂഷ്യപശുല്പഭ്രമാ
ക്ഷ്മാമെഷാരാമഇവശൂൎപ്പനഖാവിചൊടീ

അവസാനം


COTTAYAM:-PRINTED AT THE CHURCH MISSION PRESS. 1850.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/131&oldid=178596" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്