താൾ:CiXII844.pdf/130

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൨

൧൨൩ അഥാസംഖ്യൈഃകപിഗണൈസ്സുഗ്രീവപ്രമുഖൈസ്സഹ നിൎയ്യയൌരാഘവസ്‌വ്രൎണ്ണംതീരംപ്രാപമഹൊദധെഃ

൧൨൪ തദാവിഭീഷണൊഭ്രാത്രാത്യക്തൊരാമമുപാഗമൽ ലങ്കാധിപത്യെഭൃഷിഞ്ചദെനംരാമൊരിമൎദ്ദനഃ

൧൨൫ ദത്തമാൎഗ്ഗസ്സമുദ്രെണതത്രസെതുന്നളെനസഃ കാരയിത്വാതെനഗത്വാസുബെലംപ്രാപപൎവതം

൧൨൬ തതൊരാഘവനിൎദ്ദിഷ്ടാനീലമുഖ്യാഃപ്ലവംഗമാഃ രുരു ധുസ്സൎവതൊലങ്കാംവൃക്ഷപാഷാണപാണയഃ

൧൨൭ രാവണസ്യനിയൊഗെനനിൎഗ്ഗതാൻയുധിരാക്ഷസാൻ പ്രഹസ്തപ്രമുഖാൻഹത്വാനെദുസ്തെസിംഹവിക്രമാഃ

൧൨൮ സുഗ്രീവശ്ചഹനൂമാംശ്ചതഥാരാഘവലക്ഷ്മണൌ രാക്ഷസാൻസുബഹൂൻയുദ്ധെജഘ്നുൎഭീമപരാക്രമാൻ

൧൨൯ രാവണിസ്തുതദാഭ്രെത്യസമരെരാമലക്ഷ്മണൌ നനാഹനാഗപാശെനനാഗാരി സ്തൌവ്യമൊചയൽ

൧൩൦ രാവണൊപിതദായുദ്ധെരാഘവെണപരാജിതഃ കുംഭകൎണ്ണംപ്രബൊദ്ധ്യാശുരാമംഹന്തുംന്യയുണ്ക്തച

൧൩൧ രക്ഷൊഭിസ്സഹനിൎയ്യായഭക്ഷയന്തംപ്ലവംഗമാൻ സഹാനുഗംകുംഭകൎണ്ണംജഘാനാശുസരാഘവഃ

൧൩൨ ഇന്ദ്രജിൽപുനരപ്യാജൌസാനുജഞ്ചരഘൂത്തമം അമൊഹയദ്വാനരാംശ്ചബ്രഹ്മാസ്ത്രെണാസ്ത്രകൊവിദഃ

൧൩൩ തദൈവഗത്വാഹനുമാനാനീയൌഷധിപൎവതം താൻസൎവാൻബൊധയിത്വാശുതത്സ്ഥാനെസ്ഥാപയച്ചതം

൧൩൪ തതൊനികുംഭിലാംഗത്വാസൌമിത്രിസ്സവിഭീഷണഃ നിഷിദ്ധ്യെന്ദ്രജിതൊഹൊമംസംയുഗെതംജഘാനച

൧൩൫ തച്ശ്രുത്വാരാവണുഃക്രുദ്ധൊനിൎയ്യായശരവൃഷ്ടിഭിഃ പ്ലവംഗമാൻപീഡയിത്വാരാമെണയുയുധെഭൃശം

൧൩൬ രാമൊപിസുചിരന്തെനകൃത്വായുദ്ധംസുദാരുണം ബ്രഹ്മാസ്ത്രെണജഘാനൈനംബ്രഹ്മദത്തവരംരിപും

൧൩൭ തദാശക്രാദയൊദെവാഹൃഷ്ടാരാവണനിഗ്രഹാൽ രഘൂത്തമസ്യൊത്തമാംഗെപുഷ്പവൃഷ്ടിമകുൎവത

൧൩൮ രാക്ഷസാനാമധിപതിംകൃത്വാരാമൊവിഭീഷണം അഗ്നിപ്രവെശസംശുദ്ധാംപരിജഗ്രാഹംമൈഥിലിം

൧൩൯ പുരന്ദരവരെണാശുജീവയിത്വാപ്ലവംഗമാൻ അതൊഷയദ്രഘുശ്രെഷ്ഠൊവിവിധൈൎദ്ധനസഞ്ചയൈഃ

൧൪൦ തതഃപുഷ്പകമാരുഹ്യസസീതസ്സഹലക്ഷ്മണഃ നിൎയ്യയൌവാനരൈസ്സാകംരാമൊരക്ഷൊധിപെനച

൧൪൧ അയൊദ്ധ്യാംപ്രത്യസൌഗച്ശൻപ്രെഷയിത്വാനിലാത്മജം ഭരതസ്യമതംജ്ഞാത്വാനന്ദിഗ്രാമമുപാഗമൽ

൧൪൨ ഭ്രാതൃഭിസ്സഹസംഗമ്യവെഷംസംത്യജ്യതാപസം അയൊദ്ധ്യാംപ്രാവിശദ്രാമഃപ്രീതൈൎബന്ധുജനൈസ്സഹ

൧൪൩ വസിഷ്ഠൊഥദ്വിജൈസ്സാകുംമന്ത്രിസാമന്തസന്നിധൌ സീതയാസഹിതംരാമമഭ്യഷിഞ്ചദ്യഥാവിധി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/130&oldid=178595" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്