താൾ:CiXII844.pdf/72

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൬

സൊഷ്യതെ സൊഷ്യെതെ സൊഷ്യന്തെ
സൊഷ്യസെ സൊഷ്യെഥെ സൊഷ്യദ്ധ്വെ
സൊഷ്യെ സൊഷ്യാവഹെ സൊഷ്യാമഹെ

ണഹ ബന്ധനെ

ലൾ

നഹ്യതി നഹ്യതഃ നഹ്യന്തി
നഹ്യസി നഹ്യഥഃ നഹ്യഥ
നഹ്യാമി നഹ്യാവഃ നഹ്യാമഃ
നഹ്യതെ നഹ്യെതെ നഹ്യന്തെ
നഹ്യസെ നഹ്യെഥെ നഹ്യദ്ധ്വെ
നഹ്യെ നഹ്യാവഹെ നഹ്യാമഹെ

ലൎങ

അനഹ്യൽ അനഹ്യതാം അനഹ്യൻ
അനഹ്യഃ അനഹ്യതം അനഹ്യത
അനഹ്യം അനഹ്യാവ അനഹ്യാമ
അനഹ്യത അനഹ്യെതാം അനഹ്യന്ത
അനഹ്യഥാഃ അനഹ്യെഥാം അനഹ്യദ്ധ്വം
അനഹ്യെ അനഹ്യാവഹി അനഹ്യാമഹി

ലൊൾ

നഹ്യതു നഹ്യതാൽ നഹ്യതാം നഹ്യന്തു
നഹ്യ നഹ്യതാൽ നഹ്യതം നഹ്യത
നഹ്യാനി നഹ്യാവ നഹ്യാമ
നഹ്യാതം നഹ്യെതാം നഹ്യന്താം
നഹ്യസ്വ നഹ്യെഥാം നഹ്യദ്ധ്വം
നഹ്യൈ നഹ്യാവഹൈ നഹ്യാമഹൈ

ലിൎങ

നഹ്യെൽ നഹ്യെതാം നഹ്യെയുഃ
നഹ്യെഃ നഹ്യെതം നഹ്യെത
നഹ്യെയം നഹ്യെവ നഹ്യെമ
നഹ്യെത നഹ്യെയാതാം നഹ്യെരൻ
നഹ്യെഥാഃ നഹ്യെയാഥാം നഹ്യെദ്ധ്വം
നഹ്യെയ നഹ്യെവഹി നഹ്യെമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/72&oldid=178529" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്