താൾ:CiXII844.pdf/73

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൭

ആശിഷിലിൎങ

നഹ്യാൽ നഹ്യാസ്താം നഹ്യാസുഃ
നഹ്യാഃ നഹ്യാസ്തം നഹ്യാസ്ത
നഹ്യാസം നഹ്യാസ്വ നഹ്യാസ്മ
നത്സീഷ്ട നത്സീയാസ്താം നത്സീരൻ
നത്സീഷ്ഠാഃ നത്സീയാസ്ഥാം നത്സീദ്ധ്വം
നത്സീയ നത്സീവഹി നത്സീമഹി

ലിൾ

നനാഹ നെഹതുഃ നെഹുഃ
നെഹിഥ നനദ്ധ നെഹഥുഃ നെഹ
നനാഹ നനഹ നെഹിവ നെഹിമ
നെഹെ നെഹാതെ നെഹിരെ
നെഹിഷെ നെഹാഥെ നെഹിദ്ധ്വെ
നെഹെ നെഹിവഹെ നെഹിമഹെ

ലുൎങ

അനാത്സീൽ അനാദ്ധാം അനാത്സുഃ
അനാത്സീഃ അനാദ്ധം അനാദ്ധ
അനാത്സം അനാത്സ്വ അനാത്സ്മ
അനദ്ധ അനത്സാതാം അനത്സത
അനദ്ധാഃ അനത്സാഥാം അനദ്ധ്വം
അനത്സി അനത്സ്വഹി അനത്സ്മഹി

ലുൾ

നദ്ധാ നദ്ധാരൌ നദ്ധാരഃ
നദ്ധാസി നദ്ധാസ്ഥഃ നദ്ധാസ്ഥ
നദ്ധാസ്മി നദ്ധാസ്വഃ നദ്ധാസ്മഃ
നദ്ധാ നദ്ധാരൌ നദ്ധാരഃ
നദ്ധാസെ നദ്ധാസാഥെ നദ്ധാദ്ധ്വെ
നദ്ധാഹെ നദ്ധാസ്വഹെ നദ്ധാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അനത്സ്യൽ അനത്സ്യതാം അനത്സ്യൻ
അനത്സ്യഃ അനത്സ്യതം അനത്സ്യത
അനത്സ്യം അനത്സ്യാവ അനത്സ്യാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/73&oldid=178530" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്