താൾ:CiXII844.pdf/88

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൨

ലുൾ

ഭൊക്താ ഭൊക്താരൌ ഭൊക്താരഃ
ഭൊക്താസി ഭൊക്താസ്ഥഃ ഭൊക്താസ്ഥ
ഭൊക്താസ്മി ഭൊക്താസ്വഃ ഭൊക്താസ്മഃ


ഭൊക്താ ഭൊക്താരൌ ഭൊക്താരഃ
ഭൊക്താസെ ഭൊക്താസാഥെ ഭൊക്താദ്ധ്വെ
ഭൊക്താഹെ ഭൊക്താസ്വഹെ ഭൊക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അഭൊക്ഷ്യൽ അഭൊക്ഷ്യതാം അഭൊക്ഷ്യൻ
അഭൊക്ഷ്യഃ അഭൊക്ഷ്യതം അഭൊക്ഷ്യത
അഭൊക്ഷ്യം അഭൊക്ഷ്യാവ അഭൊക്ഷ്യാമ


അഭൊക്ഷ്യത അഭൊക്ഷ്യതാം അഭൊക്ഷ്യന്ത
അഭൊക്ഷ്യഥാഃ അഭൊക്ഷ്യെഥാം അഭൊക്ഷ്യദ്ധ്വം
അഭൊക്ഷ്യ അഭൊക്ഷ്യാവഹി അഭൊക്ഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ഭൊക്ഷ്യതി ഭൊക്ഷ്യതഃ ഭൊക്ഷ്യന്തി
ഭൊക്ഷ്യസി ഭൊക്ഷ്യഥഃ ഭൊക്ഷ്യഥ
ഭൊക്ഷ്യാമി ഭൊക്ഷ്യാവഃ ഭൊക്ഷ്യാമഃ


ഭൊക്ഷ്യതെ ഭൊക്ഷ്യെതെ ഭൊക്ഷ്യന്തെ
ഭൊക്ഷ്യസെ ഭൊക്ഷ്യെഥെ ഭൊക്ഷ്യദ്ധ്വെ
ഭൊക്ഷ്യെ ഭൊക്ഷ്യാവഹെ ഭൊക്ഷ്യാമഹെ

യുജിർ യൊഗെ
ലൾ

യുനക്തി യുൎങക്തഃ യുഞ്ജന്തി
യുനക്ഷി യുൎങക്ഥഃ യുൎങക്ഥ
യുനജ്മി യുഞ്ജ്വഃ യുഞ്ജ്മഃ


പ്രയുൎങക്തെ പ്രയുഞ്ജാതെ പ്രയുഞ്ജതെ
പ്രയുൎങക്ഷെ പ്രയുഞ്ജാഥെ പ്രയുൎങഗ്ദ്ധ്വെ
പ്രയുഞ്ജെ പ്രയുഞ്ജ്വഹെ പ്രയുഞ്ജ്മഹെ

ലൎങ

അയുനൿ അയുനൎഗ അയുൎങക്താം അയുഞ്ജൻ
അയുനൿ അയുനൎഗ അയുൎങക്തം അയുൎങക്ത
അയുനജം അയുഞ്ജ്വ അയുഞ്ജ്മ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/88&oldid=178545" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്