താൾ:CiXII844.pdf/35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൯

സുവൎച്ചസം സുവൎച്ചസൌ സുവൎച്ചസഃ
സുവൎച്ചസാ സുവൎച്ചൊഭ്യാം സുവൎച്ചൊഭിഃ
സുവൎച്ചസെ സുവൎച്ചൊഭ്യാം സുവൎച്ചൊഭ്യഃ
സുവൎച്ചസഃ സുവൎച്ചൊഭ്യാം സുവൎച്ചൊഭ്യഃ
സുവൎച്ചസഃ സുവൎച്ചൊസൊഃ സുവൎച്ചസാം
സുവൎച്ചസി സുവൎച്ചൊസൊഃ സുവൎച്ചഃസു സുവൎച്ചസ്സു


ഉശനാ ഉശനസൌ ഉശനസഃ
ഹെ ഉശനൻ
ഹെ ഉശനഃ
ഹെ ഉശനസൌ ഹെ ഉശനസഃ
ഉശനസം ഉശനസൌ ഹെ ഉശനസഃ
ഉശനസാ ഉശനൊഭ്യാം ഉശനൊഭിഃ
ഉശനസെ ഉശനൊഭ്യാം ഉശനൊഭ്യഃ
ഉശനസഃ ഉശനൊഭ്യാം ഉശനൊഭ്യഃ
ഉശനസഃ ഉശനസൊഃ ഉശനസാം
ഉശനസി ഉശനസൊഃ ഉശനഃസു ഉശനസ്സു


ശ്രെയാൻ ശ്രെയാംസൌ ശ്രെയാംസഃ
ഹെ ശ്രെയൻ ഹെ ശ്രെയാംസൌ ഹെ ശ്രെയാംസഃ
ശ്രെയാംസം ശ്രെയാംസൌ ഹെ ശ്രെയാസഃ
ശ്രെയാസാ ശ്രെയൊഭ്യാം ശ്രെയൊഭിഃ
ശ്രെയാസെ ശ്രെയൊഭ്യാം ശ്രെയൊഭ്യഃ
ശ്രെയാസഃ ശ്രെയൊഭ്യാം ശ്രെയൊഭ്യഃ
ശ്രെയാസഃ ശ്രെയസൊഃ ശ്രെയൊസാം
ശ്രെയാസി ശ്രെയസൊഃ ശ്രെയഃസു ശ്രെയസ്സു


വിദ്വാൻ വിദ്വാംസൌ വിദ്വാംസഃ
ഹെ വിദ്വൻ ഹെ വിദ്വാംസൌ ഹെ വിദ്വാംസഃ
വിദ്വാംസം വിദ്വാംസൌ ഹെ വിദുഷഃ
വിദുഷാ വിദ്വദ്ഭ്യാം വിദ്വദ്ഭിഃ
വിദുഷെ വിദ്വദ്ഭ്യാം വിദ്വദ്ഭ്യഃ
വിദുഷഃ വിദ്വദ്ഭ്യാം വിദ്വദ്ഭ്യഃ
വിദുഷഃ വിദുഷൊഃ വിദുഷാം
വിദുഷി വിദുഷൊഃ വിദ്വത്സു


പുമാൻ പുമാംസൌ പുമാംസഃ
ഹെ പുമൻ ഹെ പുമാംസൌ ഹെ പുമാംസഃ
പുമാംസം പുമാംസൌ ഹെ പുംസഃ
പുംസാ പുംഭ്യാം പുംഭിഃ
പുംസെ പുംഭ്യാം പുംഭ്യഃ
പുംസഃ പുംഭ്യാം പുംഭ്യഃ
പുംസഃ പുംസൊഃ പുംസാം
പുംസി പുംസൊഃ പുംസു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/35&oldid=178488" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്