താൾ:CiXII844.pdf/97

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൧

ലിൎങ

ക്രീണീയാൽ ക്രീണീയാതാം ക്രീണീയുഃ
ക്രീണീയാഃ ക്രീണീയാതം ക്രീണീയാത
ക്രീണീയാം ക്രീണീയാവ ക്രീണീയാമ


ക്രീണീത ക്രീണീയാതാം ക്രീണീരൻ
ക്രീണീഥാഃ ക്രീണീയാഥാം ക്രീണീദ്ധ്വം
ക്രീണീയ ക്രീണീവഹി ക്രീണീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ക്രീയാൽ ക്രീയാസ്താം ക്രീയാസുഃ
ക്രീയാഃ ക്രീയാസ്തം ക്രീയാസ്ത
ക്രീയാസം ക്രീയാസ്വ ക്രീയാസ്മ


ക്രെഷീഷ്ട ക്രെഷീയാസ്താം ക്രെഷീരൻ
ക്രെഷീഷ്ഠാഃ ക്രെഷീയാസ്ഥാം ക്രെഷീദ്ധ്വം
ക്രെഷീയ ക്രെഷീവഹി ക്രെഷീമഹി

ലിൾ

ചിക്രായ ചിക്രിയതുഃ ചിക്രിയുഃ
ചിക്രയിഥ ചിക്രെഥ ചിക്രിയഥുഃ ചിക്രിയ
ചിക്രായ ചിക്രയ ചിക്രിയിവ ചിക്രിയിമ


ചിക്രിയെ ചിക്രിയാതെ ചിക്രിയിരെ
ചിക്രിയിഷെ ചിക്രിയാഥെ ചിക്രിയിദ്ധ്വെ
ചിക്രിയിഢ്വെ
ചിക്രിയെ ചിക്രിയിവഹെ ചിക്രിയിമഹെ

ലുൎങ

അക്രൈഷീൽ അക്രൈഷ്ടാം അക്രൈഷുഃ
അക്രൈഷീഃ അക്രൈഷ്ടം അക്രൈഷ്ട
അക്രൈഷം അക്രൈഷ്വ അക്രൈഷ്മ


അക്രെഷ്ട അക്രെഷാതാം അക്രെഷത
അക്രെഷ്ഠാഃ അക്രെഷാഥാം അക്രെഢ്വം
അക്രെഷി അക്രെഷ്വഹി അക്രെഷ്മഹി

ലുൾ

ക്രെതാ ക്രെതാരൌ ക്രെതാരഃ
ക്രെതാസി ക്രെതാസ്ഥഃ ക്രെതാസ്ഥ
ക്രെതാസ്മി ക്രെതാസ്വഃ ക്രെതാസ്മഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/97&oldid=178555" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്