താൾ:CiXII844.pdf/123

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

സ്സിംഹഇവനരസിംഹഃ പുരുഷൊ വൃഷഭ ഇവപുരുഷവൃഷഭഃ സംഭാവ
നാപൂൎവപദൊയഥാ ഗുണഇവ ബുദ്ധിഃ ഗുണബുദ്ധിഃ അവധാരണാപൂ
ൎവപദൊയഥാ വിനയ എവധനം വിനയധനം സുകൃതമെവബന്ധുഃ
സുകൃതബന്ധുഃ സപ്തവിധൊബഹുവ്രീഹിഃദ്വിപദൊ ബഹുപദസ്സംഖ്യൊ
ത്തരപദ സ്സംഖ്യൊഭയപത സ്സഹപൂൎവപദൊ വ്യതീഹാരലക്ഷണൊ ദി
ഗന്തരാളലക്ഷണശ്ചെതി തത്രദ്വിപദൊയഥാ പ്രാപ്തമുദകംയെനതൽ
പ്രാപ്തൊദകം ആരൂഢഃവാഹനനൊയെനസആരൂഢവാഹനഃനിൎജ്ജിതഃ
പരാക്രമൊയെനസനിൎജ്ജിതപരാക്രമഃ കല്പിതമൎഘ്യംയസ്മൈസഃ കല്പി
താൎഘ്യഃ നിഷ്ക്രാന്തൊജനൊയസ്മാൽസ നിഷ്ക്രാന്തജനഃ പീതമംബരംയ
സ്യസഃ പീതാംബരഃ വീരഃപുരുഷൊയസ്മിൻസ വീരപുരുഷഃ ബഹുപ
ദൊയഥാ പരാക്രമെ ഉപാൎജ്ജിതാഃ സമ്പദൊയൈസ്തെപരാക്രമൊപാ
ൎജ്ജിത സമ്പദഃ സംഖ്യൊത്തരപദൊയഥാ സമീപെദശപുരുഷഃ ഉപ
ദെശാഃ സമീപെവിംശതി പുരുഷാഃ ഉപവിംശാഃ സംഖ്യൊഭയപദൊ
യഥാ ദ്വൌത്രയൊവാദ്വിത്രാഃ ത്രയൊവാചത്വാരൊവാത്രിചതുരാഃ പ
ഞ്ചവാഷഡ്വാപഞ്ചഷാഃ സഹപൂൎവപദൊയഥാ ഭാൎയ്യയാസഹവൎത്തത ഇ
തിസഭാൎയ്യഃ ശിഷ്യെണസഹവൎത്തത ഇതിസശിഷ്യഃ വ്യതീഹാരലക്ഷ
ണൊയഥാ കെശെഷുകെശെഷു ഗൃഹീത്വാഇദം യുദ്ധംപ്രവൎത്തമിതി കെ
ശാ കെശി ദണ്ഡൈശ്ചദണ്ഡൈശ്ചഗൃഹീത്വാഇദം യുദ്ധം പ്രവൎത്തമിതി
ദണ്ഡാ ദണ്ഡി ദിഗന്തരാള ലക്ഷണൊയഥാ ദക്ഷിണസ്യാഃ പൂൎവസ്യാശ്ച
ദിശഃ അന്തരാളാദിൿദക്ഷിണപൂൎവാദ്വിവിധൊദ്വിഗുഃസമാഹാര ഇത
രെതരെയൊഗശ്ചെതി തത്രസമാഹാര ലക്ഷണൊയഥാ ത്രയാണാം ലൊ
കാനാം സമാഹാരസ്ത്രിലൊകീ പഞ്ചപൂഗാനിസമാഹൃതാനിപഞ്ചപൂഗീ
പഞ്ചാനാം പടാനാം സമാഹാരഃ പഞ്ചപടീ ഇതരെതരയൊഗൊയ
ഥാ തിസ്രൊരെഖാ സ്ത്രിരെഖാഃ ചതസ്രൊദശ ചതുൎദശ ചത്വാരസ്സമുദ്രാശ്ച
തുസ്സമുദ്രാഃ ദ്വിവിധൊദ്വന്ദ്വഃ എകവൽഭാവൊഃനെകവൽഭാവീ ചെതി ത
ത്രഎകവൽഭാവീയഥാ പാണിശ്ച പാദശ്ച പാണിപാദം വീണാവാദ
കശ്ച പരിവാദകശ്ച വീണാപരിവാദകം അനെകവൽഭാവീയഥാ രാമ
ശ്ച കൃഷ്ണശ്ച രാമകൃഷ്ണൌ രാമശ്ച ലക്ഷ്മണശ്ച രാമലക്ഷ്മണൌ ലക്ഷ്മീശ്ച
സരസ്വതിച ലക്ഷ്മീസരസ്വത്യൌ ധനഞ്ച കുലഞ്ച ധനകുലെ അവ്യയീ
ഭാവൊദ്വിവിധഃ അവ്യയീപൂൎവപദൊനാമപൂൎവപദശ്ചെതി തത്രാവ്യയീ
പൂൎവപദൊയഥാ കുംഭസ്യസമീപെ ഉപകുംഭം ദിനെദിനെ പ്രതിദിനം
നാമപൂൎവപദൊയഥാ ശാകസ്യമാത്രം ശാകമാത്രം ഫലസ്യമാത്രം ഫല
മാത്രം ലുൿസമാസൊയഥാ ധൎമ്മെബുദ്ധിൎയ്യസ്യസഃധൎമ്മബുദ്ധിഃ സുകൃതെ
മനൊയസ്യസഃ സുകൃതമനാഃ അലുൿസമാസൊയഥാ വനെചരതീതി
വനെചരഃ തദ്ധിതസമാസൊയഥാ കരൊസ്യാസ്തീതികരീഗുണൊസ്യാ
സ്തീതി ഗുണവാൻ

സമാസചക്രം ഏകവിധം സമാപ്തം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/123&oldid=178588" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്