താൾ:CiXII844.pdf/122

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


സമാസചക്രം

ഷൊഢാസമാസാസ്സംക്ഷെപാദഷ്ടാവിംശതിധാപുനഃ
നിത്യാനിത്യത്വയൊഗെനലുഗലുക്തെനചദ്വിധാ
തത്രാഷ്ടധാതൽപുരുഷസ്സപ്തധാകൎമ്മധാരയഃ
സപ്തധാചബഹുവ്രീഹിൎദ്വിഗുരാഭാഷിതൊദ്വിധാ
ദ്വന്ദ്വശ്ചദ്വിവിധൊജ്ഞെയൊഃ വ്യയീ ഭാവൊദ്വിധാമതഃ
തെഷാംപുനസ്സമാസാനാംപ്രാധാന്യംതുചതുൎവിധം

പൂൎവപദാൎത്ഥപ്രധാനൊഃവ്യയീഭാവഃ ഉത്തരപദാൎത്ഥപ്രധാനസ്തൽപു
രുഷഃ അന്യപാദാൎത്ഥപ്രധാനൊ ബഹുവ്രീഹിഃ ഉഭയപദാൎത്ഥപ്രധാ
നൊ ദ്വന്ദ്വഃദ്വിഗുകൎമ്മധാരയൌ ഷൾസമാസസ്സഭെദശ്ചസൊദാഹരണ
മുച്യതെ തത്രാഷ്ടവിധസ്തൽപുരുഷഃ പ്രഥമാ തൽ പുരുഷൊ ദ്വിതീയാ
തൽപുരുഷ: തൃതീയാതൽ പുരുഷശ്ചതുൎത്ഥീതൽപുരുഷഃ പഞ്ചമീതൽപുരു
ഷഃഷഷ്ഠീതൽ പുരുഷൊസ്സപ്തമീതൽ പുരുഷൊനൎഞതൽപുരുഷശ്ചെതി തത്ര
പ്രഥമാതൽപുരുഷൊയഥാ പൂൎവഃകായസ്യ പൂൎവകായഃ അപരകായസ്യ
അപരകായഃ ദ്വിതീയാതൽപുരുഷൊയഥാ വൃക്ഷംശ്രിതഃവൃക്ഷശ്രിതഃ
കാന്താരമതീ തഃകാന്താരാതീതഃ തൃതീയാതൽപുരുഷൊയഥാ ശംകുലയാ
ഖണ്ഡഃ ശംകുലാഖണ്ഡഃ മാസെനപൂൎവഃ മാസപൂൎവഃ നഖൈൎഭിന്നൊ ന
ഖഭിന്നഃ ചതുൎത്ഥീതൽപുരുഷൊയഥാ യൂപായദാരുഃ യൂപദാരുഃ കുണ്ഡ
ലായഹിരണ്യം കുണ്ഡലഹിരണ്യം പഞ്ചമീതൽപുരുഷൊയഥാ സിം
ഹാൽഭയം സിംഹഭയം ചൊരാൽ ഭീതിഃ ചൊരഭീതിഃ ഷഷ്ഠീതൽപുരു
ഷൊയഥാ വൃക്ഷസ്യഫലം വൃക്ഷഫലം നഗസ്യമൂലം നഗമൂലം സപ്തമീ
തൽപുരുഷൊയഥാ അക്ഷെഷുശൌണ്ഡഃ അക്ഷശൌണ്ഡഃ ശാസ്ത്രഷുകു
ശലഃ ശാസ്ത്രകുശലഃ നൎഞതൽപുരുഷൊയഥാ ബ്രാഹ്മണൊനഭവതീത്യ
ബ്രാഹ്മണഃ അശ്വൊനഭവതീത്യനശ്വഃ മൎത്യൊനഭവതീത്യമൎത്ത്യഃ സപ്ത
വിധഃ കൎമ്മധാരയഃ വിശെഷണപൂൎവപദൊ വിശെഷ്യപൂൎവപദൊ വി
ശെഷണൊഭയപദ ഉപമാനപൂൎവപദ ഉപമാനൊത്തരപദ സ്സംഭാവ
നാപൂൎവപദൊബധാരണാപൂൎവപദശ്ചെതിതത്രവിശെഷണപൂൎവപദൊ
യഥാ നീലഞ്ചതദുല്പലഞ്ചെതി നീലൊല്പലം കൃഷ്ണശ്ചാസൌസൎപ്പശ്ചെതി കൃ
ഷ്ണസൎപ്പഃലളിതാചാസൌവനിതാചെതിലളിതവനിതാ വിശെഷ്യപൂൎവപ
ദൊയഥാ വയ്യാകരണശ്ചാസൌഖസൂചിശ്ചെതി വയ്യാകരണഖസൂചിഃ
വിശെഷണൊഭയപദൊയഥാ ശീതഞ്ചതദുഷ്ണഞ്ചശീതൊഷ്ണം പീതശ്ചാ
സൌപ്രതിബദ്ധശ്ചെതി പീതപ്രതിബദ്ധഃ ഉപമാനപൂൎവപദൊയഥാ
ശംഖഇവപാണ്ഡരൊ ശംഖപാണ്ഡരഃ ഉപമാനൊത്തരപദൊയഥാനര

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/122&oldid=178586" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്