താൾ:CiXII844.pdf/40

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൪

യച്ശബ്ദഃ

യാ യെ യാഃ
യാം യെ യാഃ
യയാ യാഭ്യാം യാഭിഃ
യസ്യൈ യാഭ്യാം യാഭ്യഃ
യസ്യാഃ യാഭ്യാം യാഭ്യഃ
യസ്യാഃ യയൊഃ യാസാം
യസ്യാം യയൊഃ യാസു

എതച്ശബ്ദഃ

എഷാ എതെ എതാഃ
എതാം എതെ എതാഃ
എതയാ എതാഭ്യാം എതാഭിഃ
എതസ്യൈ എതാഭ്യാം എതാഭ്യഃ
എതസ്യാഃ എതാഭ്യാം എതാഭ്യഃ
എതസ്യാഃ എതയൊഃ എതാസാം
എതസ്യാം എതയൊഃ എതാസു

ചകാരന്തഃ

വാൿ വാൎഗ വാചൌ വാചഃ
ഹെ വാൿ ഹെ വാൎഗ ഹെ വാചൌ ഹെ വാചഃ
വാചം വാചൌ വാചഃ
വാചാ വാഗ്ഭ്യാം വാഗ്ഭിഃ
വാചെ വാഗ്ഭ്യാം വാഗ്ഭ്യഃ
വാചഃ വാഗ്ഭ്യാം വാഗ്ഭ്യഃ
വാചഃ വാചൊഃ വാചാം
വാചി വാചൊഃ വാക്ഷു

തകാരാന്തഃ

വിദ്യുൽ വിദ്യുൎദ വിദ്യുതൌ വിദ്യുതഃ
ഹെ വിദ്യുൽ
ഹെ വിദ്യുൎദ
ഹെ വിദ്യുതൌ ഹെ വിദ്യുതഃ
വിദ്യുതം വിദ്യുതൌ വിദ്യുതഃ
വിദ്യുതാ വിദ്യുദ്ഭ്യാം വിദ്യുദ്ഭിഃ
വിദ്യുതെ വിദ്യുദ്ഭ്യാം വിദ്യുദ്ഭ്യഃ
വിദ്യുതഃ വിദ്യുദ്ഭ്യാം വിദ്യുദ്ഭ്യഃ
വിദ്യുതഃ വിദ്യുതൊഃ വിദ്യുതാം
വിദ്യുതി വിദ്യുതൊഃ വിദ്യുത്സു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/40&oldid=178494" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്