താൾ:CiXII844.pdf/41

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൫

പകാരാന്തഃ

ആപഃ—അപഃ അദ്ഭിഃ അദ്ഭ്യഃ അദ്ഭ്യഃ അപാം അപ്സു

ശകാരാന്തഃ

ദൃൿ ദൃൎഗ ദൃശൌ ദൃശഃ
ഹെ ദൃൿ ഹെ ദൃൎഗ ഹെ ദൃശൌ ഹെ ദൃശഃ
ദൃശം ദൃശൌ ദൃശഃ
ദൃശാ ദൃഗ്ഭ്യാം ദൃഗ്ഭിഃ
ദൃശെ ദൃഗ്ഭ്യാം ദൃഗ്ഭ്യഃ
ദൃശഃ ദൃഗ്ഭ്യാം ദൃഗ്ഭ്യഃ
ദൃശഃ ദൃശൊഃ ദൃശാം
ദൃശി ദൃശൊഃ ദൃക്ഷു

ഷകാരാന്തഃ

ത്വിൾ ത്വിഡ഻ ത്വിഷൊ ത്വിഷഃ
ഹെത്വിൾ ഹെത്വിഡ഻ ഹെ ത്വിഷൌ ഹെ ത്വിഷഃ
ത്വിഷം ത്വിഷൌ ത്വിഷഃ
ത്വിഷാ ത്വിഡ്ഭ്യാം ത്വിഡ്ഭിഃ
ത്വിഷെ ത്വിഡ്ഭ്യാം ത്വിഡ്ഭ്യഃ
ത്വിഷഃ ത്വിഡ്ഭ്യാം ത്വിഡ്ഭ്യഃ
ത്വിഷഃ ത്വിഷൊഃ ത്വിഷാം
ത്വിഷി ത്വിഷൊഃ ത്വിൾസു

ഷൾ—ഷഡ഻ ഷൾ ഷഡ഻ ഷഡ്ഭിഃ ഷഡ്ഭ്യഃ ഷഡ്ഭ്യഃ ഷണ്ണാം ഷഡ്ണാം
ഷൾസു

സകാരാന്തഃ

സുവചാഃ സുവചസൌ സുവചസഃ
ഹെ സുവചാഃ ഹെ സുവചസൌ ഹെ സുവചസഃ
സുവചസം സുവചസൌ സുവചസഃ
സുവചസാ സുവചൊഭ്യാം സുവചൊഭിഃ
സുവചസെ സുവചൊഭ്യാം സുവചൊഭ്യഃ
സുവചസഃ സുവചസൊഃ സുവചസാം
സുവചസി സുവചസൊഃ സുവചഃസു സുവചസ്സു

അദച്ശബ്ദഃ

അസൌ അമൂ അമൂഃ
അമൂം അമൂ അമൂഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/41&oldid=178495" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്