താൾ:CiXII844.pdf/39

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൩

ധകാരാന്തഃ

സമിൽ സമിൎദ സമിധൌ സമിധഃ
ഹെ സമിൽ
ഹെ സമിൎദ
ഹെ സമിധൌ ഹെ സമിധഃ
സമിധം സമിധൌ സമിധഃ
സമിധാ സമിദ്ഭ്യാം സമിദ്ഭിഃ
സമിധെ സമിദ്ഭ്യാം സമിദ്ഭ്യഃ
സമിധഃ സമിദ്ഭ്യാം സമിദ്ഭ്യഃ
സമിധഃ സമിധൊഃ സമിധാം
സമിധി സമിധൊഃ സമിത്സു

ജകാരാന്തഃ

സ്രൿ സ്രൎഗ സ്രജൌ സ്രജഃ
ഹെ സ്രൿ ഹെ സ്രൎഗ ഹെ സ്രജൌ ഹെ സ്രജഃ
സ്രജം സ്രജൌ സ്രജഃ
സ്രജാ സ്രഗ്ഭ്യാം സ്രഗ്ഭിഃ
സ്രജെ സ്രഗ്ഭ്യാം സ്രഗ്ഭ്യഃ
സ്രജഃ സ്രഗ്ഭ്യാം സ്രഗ്ഭ്യഃ
സ്രജഃ സ്രജൊഃ സ്രജാം
സ്രജി സ്രജൊഃ സ്രക്ഷു

ദകാരാന്തഃ

ദൃഷൽ ദൃഷൎദ ദൃഷദൌ ദൃഷദഃ
ഹെ ദൃഷൽ ഹെ ദൃഷൎദ ഹെ ദൃഷദൌ ഹെ ദൃഷദഃ
ദൃഷദം ദൃഷദൌ ദൃഷദഃ
ദൃഷദാ ദൃഷദ്ഭ്യാം ദൃഷദ്ഭിഃ
ദൃഷദെ ദൃഷദ്ഭ്യാം ദൃഷദ്ഭ്യഃ
ദൃഷദഃ ദൃഷദ്ഭ്യാം ദൃഷദ്ഭ്യഃ
ദൃഷദഃ ദൃഷദൊഃ ദൃഷദാം
ദൃഷദി ദൃഷദൊഃ ദൃഷത്സു

തച്ശബ്ദഃ

സാ തെ താഃ
താം തെ താഃ
തയാ താഭ്യാം താഭിഃ
തസ്യൈ താഭ്യാം താഭ്യഃ
തസ്യാഃ താഭ്യാം താഭ്യഃ
തസ്യാഃ തയൊഃ താസാം
തസ്യാം തയൊഃ താസു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/39&oldid=178492" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്