താൾ:CiXII844.pdf/85

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൯

ലൃൾ

മൊക്ഷ്യതി മൊക്ഷ്യതഃ മൊക്ഷ്യന്തി
മൊക്ഷ്യസി മൊക്ഷ്യഥഃ മൊക്ഷ്യഥ
മൊക്ഷ്യാമി മൊക്ഷ്യാവഃ മൊക്ഷ്യാമഃ
മൊക്ഷ്യതെ മൊക്ഷ്യെതെ മൊക്ഷ്യന്തെ
മൊക്ഷ്യസെ മൊക്ഷ്യെഥെ മൊക്ഷ്യദ്ധ്വെ
മൊക്ഷ്യെ മൊക്ഷ്യാവഹെ മൊക്ഷ്യാമഹെ

രുധിർ ആവരണെ

ലൾ

രുണദ്ധി രുന്ധഃ രുന്ധന്തി
രുണത്സി രുന്ധഃ രുന്ധ
രുണദ്ധ്മി രുന്ധ്വഃ രുന്ധ്മഃ

ലൎങ

അരുണൽ അരുണൎദ അരുന്ധാം അരുന്ധൻ
അരുണഃ അരുണൎദ അരുന്ധം അരുന്ധ
അരുണധം അരുന്ധ്വ അരുന്ധ്മ

ലൊൾ

രുണദ്ധൂ രുന്ധാൽ രുന്ധാം രുന്ധന്തു
രുന്ധി രുന്ധാൽ രുന്ധം രുന്ധ
രുണധാനി രുണധാവ രുണധാമ

ലിൎങ

രുന്ധ്യാൽ രുന്ധ്യാതാം രുന്ധ്യുഃ
രുന്ധ്യാഃ രുന്ധ്യാതം രുന്ധ്യാത
രുന്ധ്യാം രുന്ധ്യാവ രുന്ധ്യാമ

ആശിഷിലിൎങ

രുദ്ധ്യാൽ രുദ്ധ്യാസ്താം രുദ്ധ്യാസുഃ
രുദ്ധ്യാഃ രുദ്ധ്യാസ്തം രുദ്ധ്യാസ്ത
രുദ്ധ്യാസം രുദ്ധ്യാസ്വ രുദ്ധ്യാസ്മ

ലിൾ

രുരൊധ രുരുധതുഃ രുരുധുഃ
രുരൊധിഥ രുരുധഥുഃ രുരുധ
രുരൊധ രുരുധിവ രുരുധിമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/85&oldid=178542" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്