താൾ:CiXII844.pdf/83

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൭

മുച്ഌ മൊക്ഷണെ

ലൾ

മുഞ്ചതി മുഞ്ചതഃ മുഞ്ചന്തി
മുഞ്ചസി മുഞ്ചഥഃ മുഞ്ചഥ
മുഞ്ചാമി മുഞ്ചാവഃ മുഞ്ചാമഃ
മുഞ്ചതെ മുഞ്ചെതെ മുഞ്ചന്തെ
മുഞ്ചസെ മുഞ്ചെഥെ മുഞ്ചദ്ധ്വെ
മുഞ്ചെ മുഞ്ചാവഹെ മുഞ്ചാമഹെ

ലൎങ

അമുഞ്ചൽ അമുഞ്ചതാം അമുഞ്ചൻ
അമുഞ്ചഃ അമുഞ്ചതം അമുഞ്ചത
അമുഞ്ചം അമുഞ്ചാവ അമുഞ്ചാമ
അമുഞ്ചത അമുഞ്ചെതാം അമുഞ്ചന്ത
അമുഞ്ചഥാഃ അമുഞ്ചെഥാം അമുഞ്ചദ്ധ്വം
അമുഞ്ചെ അമുഞ്ചാവഹി അമുഞ്ചാമഹി

ലൊൾ

മുഞ്ചതു മുഞ്ചതാൽ മുഞ്ചതാം മുഞ്ചന്തു
മുഞ്ച മുഞ്ചതാൽ മുഞ്ചതം മുഞ്ചത
മുഞ്ചാനി മുഞ്ചാവ മുഞ്ചാമ
മുഞ്ചതാം മുഞ്ചെതാം മുഞ്ചന്താം
മുഞ്ചസ്വ മുഞ്ചെഥാം മുഞ്ചദ്ധ്വം
മുഞ്ചൈ മുഞ്ചാവഹൈ മുഞ്ചാമഹൈ

ലിൎങ

മുഞ്ചെൽ മുഞ്ചെതാം മുഞ്ചെയുഃ
മുഞ്ചെഃ മുഞ്ചെതം മുഞ്ചെത
മുഞ്ചെയം മുഞ്ചെവ മുഞ്ചെമ
മുഞ്ചെത മുഞ്ചെയാതാം മുഞ്ചെരൻ
മുഞ്ചെഥാഃ മുഞ്ചെയാഥാം മുഞ്ചെദ്ധ്വം
മുഞ്ചെയ മുഞ്ചെവഹി മുഞ്ചെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

മുച്യാൽ മുച്യാസ്താം മുച്യാസുഃ
മുച്യാഃ മുച്യാസ്തം മുച്യാസ്ത
മുച്യാസം മുച്യാസ്വ മുച്യാസ്മ

G 3

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/83&oldid=178540" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്