താൾ:CiXII844.pdf/30

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൪

യസ്മൈ യാഭ്യാം യെഭ്യഃ
യസ്മാൽ യാഭ്യാം യെഭ്യഃ
യസ്യ യയൊഃ യെഷാം
യസ്മിൻ യയൊഃ യെഷു

എതച്ശബ്ദഃ

എഷഃ എതൌ എതെ
എതം എതൌ എതാൻ
എതെന എതാഭ്യാം എതൈഃ
എതസ്മൈ എതാഭ്യാം എതെഭ്യഃ
എതസ്മാൽ എതാഭ്യാം എതെഭ്യഃ
എതസ്യ എതയൊഃ എതെഷാം
എതസ്മിൻ എതയൊഃ എതെഷു


അന്വാദെശവിഷയെ എനാദെശഃ

എനം — എനൌ എനാൻ എനെന എനയൊഃ എനയൊഃ

ഥകാരാന്തഃ

അഗ്നിമൽ അഗ്നിമൎദ അഗ്നിമഥൌ അഗ്നിമഥഃ
ഹെ അഗ്നിമൽ
ഹെ അഗ്നിമൎദ
ഹെ അഗ്നിമഥൌ ഹെ അഗ്നിമഥഃ
അഗ്നിമഥം അഗ്നിമഥൌ അഗ്നിമഥഃ
അഗ്നിമഥാ അഗ്നിമദ്ഭ്യാം അഗ്നിമദ്ഭ്യഃ
അഗ്നിമഥെ അഗ്നിമദ്ഭ്യാം അഗ്നിമദ്ഭ്യഃ
അഗ്നിമഥഃ അഗ്നിമദ്ഭ്യാം അഗ്നിമദ്ഭ്യഃ
അഗ്നിമഥഃ അഗ്നിമഥൊഃ അഗ്നിമഥാം
അഗ്നിമഥി അഗ്നിമഥൊഃ അഗ്നിമത്സു


ചകാരാന്തഃ

സുവാൿ സുവാൎഗ സുവാചൌ സുവാചഃ
ഹെ സുവാൿ
ഹെ സുവാൎഗ
ഹെ സുവാൎചൌ ഹെ സുവാചഃ
സുവാചം സുവാചൌ സുവാചഃ
സുവാചാ സുവാഗ്ഭ്യാം സുവാഗ്ഭിഃ
സുവാചെ സുവാഗ്ഭ്യാം സുവാഗ്ഭ്യഃ
സുവാചഃ സുവാഗ്ഭ്യാം സുവാഗ്ഭ്യഃ
സുവാചഃ സുവാചൊഃ സുവാചാം
സുവാചി സുവാചൊഃ സുവാക്ഷു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/30&oldid=178483" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്