താൾ:CiXII844.pdf/32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൬

ഉദൎങ ഉദഞ്ചൌ ഉദാഞ്ചഃ
ഹെ ഉദൎങ ഹെ ഉദഞ്ചൌ ഹെ ഉദഞ്ചഃ
ഉദഞ്ചം ഉദഞ്ചൌ ഉദീചഃ
ഉദീചാ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭി
ഉദീചെ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭ്യഃ
ഉദിചഃ ഉദഗ്ഭ്യാം ഉദഗ്ഭ്യഃ
ഉദീചഃ ഉദിചൊഃ ഉദീചാം
ഉദീചി ഉദിചൊഃ ഉദക്ഷു


പ്രാൎങ പ്രാഞ്ചൌ ഉദാഞ്ചഃ
ഹെ പ്രാൎങ ഹെ പ്രാഞ്ചൌ ഹെ പ്രാഞ്ചഃ
പ്രാഞ്ചം പ്രാഞ്ചൌ പ്രാഞ്ചഃ
പ്രാഞ്ചാ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭിഃ
പ്രാഞ്ചെ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭ്യഃ
പ്രാഞ്ചഃ പ്രാങ്ഭ്യാം പ്രാങ്ഭ്യഃ
പ്രാഞ്ചഃ പ്രാഞ്ചൊഃ പ്രാഞ്ചാം
പ്രാഞ്ചി പ്രാഞ്ചൊഃ പ്രാൎങക്ഷു

തകാരാന്തഃ

മരുൽ മരുൎദ മരുതൌ മരുതഃ
ഹെ മരുൽ ഹെ മരുൎദ ഹെ മരുതൌ ഹെ മരുതഃ
മരുതം മരുതൌ മരുതഃ
മരുതാ മരുദ്ഭ്യാം മരുദ്ഭിഃ
മരുതെ മരുദ്ഭ്യാം മരുദ്ഭ്യഃ
മരുതഃ മരുദ്ഭ്യാം മരുദ്ഭ്യഃ
മരുതഃ മരുതൊഃ മരുതാം
മരുതി മരുതൊഃ മരുത്സു


ബൃഹൻ ബൃഹന്തൌ ബൃഹന്തഃ
ഹെ ബൃഹൻ ഹെ ബൃഹന്തൌ ഹെ ബൃഹന്തഃ
ബൃഹന്തം ബൃഹന്തൌ ബൃഹതഃ
ബൃഹതാ ബൃഹദ്ഭ്യാം ബൃഹദ്ഭിഃ
ബൃഹതെ ബൃഹദ്ഭ്യാം ബൃഹദ്ഭ്യഃ
ബൃഹതഃ ബൃഹദ്ഭ്യാം ബൃഹദ്ഭ്യഃ
ബൃഹതഃ ബൃഹതൊഃ ബൃഹതാം
ബൃഹതി ബൃഹതൊഃ ബൃഹത്സു


മഹാൻ മഹാന്തൌ മഹാന്തഃ
ഹെ മഹൻ ഹെ മഹാന്തൌ ഹെ മഹാന്തഃ
മഹാന്തം മഹന്തൌ മഹതഃ
മഹതാ മഹദ്ഭ്യാം മഹദ്ഭിഃ
മഹതെ മഹദ്ഭ്യാം മഹദ്ഭ്യഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/32&oldid=178485" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്