താൾ:CiXII844.pdf/64

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൮

ലൃൾ

വക്ഷ്യതി വക്ഷ്യതഃ വക്ഷ്യന്തി
വക്ഷ്യസി വക്ഷ്യഥഃ വക്ഷ്യഥ
വക്ഷ്യാമി വക്ഷ്യാവഃ വക്ഷ്യാമഃ
വക്ഷ്യതെ വക്ഷ്യെതെ വക്ഷ്യന്തെ
വക്ഷ്യസെ വക്ഷ്യെഥെ വക്ഷ്യദ്ധ്വെ
വക്ഷ്യെ വക്ഷ്യൊവഹെ വക്ഷ്യാമഹെ

ഹു ദാനാദാനയൊഃ

ലൾ

ജുഹൊതി ജുഹുതഃ ജുഹ്വതി
ജുഹൊഷി ജുഹുഥഃ ജുഹുഥ
ജുഹൊമി ജുഹുവഃ ജുഹുമഃ

ലൎങ

അജുഹൊൽ അജുഹുതാം അജുഹവുഃ
അജുഹൊഃ അജുഹുതം അജുഹുത
അജുഹവം അജുഹുവ അജുഹുമ

ലൊൾ

ജുഹൊതു ജുഹുതാൽ ജുഹുതാം ജുഹ്വതു
ജുഹുധി ജുഹുതാൽ ജുഹുതം ജുഹുത
ജുഹവാനി ജുഹവാവ ജുഹവാമ

ലിൎങ

ജുഹുയാൽ ജുഹുയാതാം ജുഹുയുഃ
ജുഹുയാഃ ജുഹുയാതം ജുഹുയാത
ജുഹുയാം ജുഹുയാവ ജുഹുയാമ

ആശിഷിലിൎങ

ഹൂയാൽ ഹൂയാസ്താം ഹൂയാസുഃ
ഹൂയാഃ ഹൂയാസ്തം ഹൂയാസ്ത
ഹൂയാസം ഹൂയാസ്വ ഹൂയാസ്മ

ലിൾ

ജുഹവാഞ്ചകാരഃ ജുഹവാഞ്ചക്രതുഃ ജുഹവാഞ്ചക്രുഃ
ജുഹവാഞ്ചകൎത്ഥ ജുഹവാഞ്ചക്രഥുഃ ജുഹവാഞ്ചക്ര
ജുഹവാഞ്ചകാര
ജുഹവാഞ്ചകര
ജുഹവാഞ്ചകൃവ ജുഹവാഞ്ചകൃമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/64&oldid=178519" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്