താൾ:CiXII844.pdf/31

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൫

പ്രാൎങ പ്രാഞ്ചൌ പ്രാഞ്ചഃ
ഹെ പ്രാൎങ ഹെ പ്രാഞ്ചൌ ഹെ പ്രാഞ്ചഃ
പ്രാഞ്ചം പ്രാഞ്ചൌ പ്രാചഃ
പ്രാചാ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭി
പ്രാചെ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭ്യഃ
പ്രാചഃ പ്രാഗ്ഭ്യാം പ്രാഗ്ഭ്യഃ
പ്രാചഃ പ്രാചൊഃ പ്രാചാം
പ്രാചി പ്രാചൊഃ പ്രാൎങക്ഷു


പ്രത്യൎങ പ്രത്യഞ്ചൌ പ്രത്യഞ്ചഃ
ഹെ പ്രത്യൎങ ഹെ പ്രത്യഞ്ചൌ ഹെ പ്രത്യഞ്ചഃ
പ്രത്യഞ്ചം പ്രത്യഞ്ചൌ പ്രതീചഃ
പ്രതീചാ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭി
പ്രതീചെ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭ്യഃ
പ്രതീചഃ പ്രത്യഗ്ഭ്യാം പ്രത്യഗ്ഭ്യഃ
പ്രതീചഃ പ്രതീചൊഃ പ്രതീചാം
പ്രതീചി പ്രതീചൊഃ പ്രത്യക്ഷു


തിൎയ്യൎങ തിൎയ്യഞ്ചൌ തിൎയ്യഞ്ചഃ
ഹെ തിൎയ്യൎങ ഹെ തിൎയ്യഞ്ചൌ ഹെ തിൎയ്യഞ്ചഃ
തിൎയ്യഞ്ചം തിൎയ്യഞ്ചൌ തിരശ്ചഃ
തിരശ്ചാ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭി
തിരശ്ചെ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭ്യഃ
തിരശ്ചഃ തിൎയ്യഗ്ഭ്യാം തിൎയ്യഗ്ഭ്യഃ
തിരശ്ചഃ തിരശ്ചൊഃ തിരശ്ചാം
തരശ്ചി തിരശ്ചൊഃ തിൎയ്യക്ഷു


സമ്യൎങ സമ്യഞ്ചൌ സമ്യഞ്ചഃ
ഹെ സമ്യൎങ ഹെ സമ്യഞ്ചൌ ഹെ സമ്യഞ്ചഃ
സമ്യഞ്ചം സമ്യഞ്ചൌ സമീചഃ
സമീചാ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭി
സമീചെ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭ്യഃ
സമീചഃ സമ്യഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭ്യഃ
സമീചഃ സമീച്ചൊഃ സമീചാം
സമീചി സമീചൊഃ സമ്യക്ഷു


സദ്ധ്യ്രൎങ സദ്ധ്യ്രഞ്ചൌ സദ്ധ്യ്രഞ്ചഃ
ഹെ സദ്ധ്യ്രൎങ ഹെ സദ്ധ്യ്രഞ്ചൌ ഹെ സദ്ധ്യ്രഞ്ചഃ
സദ്ധ്യ്രഞ്ചം സദ്ധ്യ്രഞ്ചൌ സദ്ധ്രീചഃ
സദ്ധ്യ്രചാ സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യാം സമ്യഗ്ഭി
സദ്ധ്രീചെ സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യഃ
സദ്ധ്രീചഃ സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യാം സദ്ധ്യ്രഗ്ഭ്യഃ
സദ്ധ്രീചഃ സദ്ധ്രീച്ചൊഃ സദ്ധ്രീചാം
സദ്ധ്രീചി സദ്ധ്രീചൊഃ സദ്ധ്യ്രക്ഷു


C

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/31&oldid=178484" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്