താൾ:CiXII844.pdf/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

യാതീ യാത്യൌ യാത്യഃ
ഹെ യാതി ഹെ യാത്യൌ ഹെ യാത്യഃ
യാതീം യാത്യൌ യാതീഃ
യാത്യം യാതീഭ്യാം യാതീഭിഃ
യാത്യൈ യാതീഭ്യാം യാതീഭ്യഃ
യാത്യാഃ യാതീഭ്യാം യാതീഭ്യഃ
യാത്യാഃ യാത്യൊഃ യാതീനാം
യാത്യാഃ യാത്യൊഃ യാതീഷു


ഭവന്തീ ഭവന്ത്യൌ ഭവന്ത്യഃ
ഹെ ഭവന്തി ഹെ ഭവന്ത്യൌ ഹെ ഭവന്ത്യഃ
ഭവന്തീം ഭവന്ത്യൌ ഭവന്തീഃ
ഭവന്ത്യാ ഭവന്തീഭ്യാം ഭവന്തീഭീഃ
ഭവന്ത്യൈ ഭവന്തീഭ്യാം ഭവന്തീഭ്യഃ
ഭവന്ത്യാഃ ഭവന്തീഭ്യാം ഭവന്തീഭ്യഃ
ഭവന്ത്യാഃ ഭവന്ത്യൊഃ ഭവന്തീനാം
ഭവന്ത്യാം ഭവന്ത്യൊഃ ഭവന്തീഷു


ദീവ്യന്തീ ദീവ്യന്ത്യൌ ദീവ്യന്ത്യഃ
ഹെ ദീവ്യന്തി ഹെ ദീവ്യന്ത്യൌ ഹെ ദീവ്യന്ത്യഃ
ദീവ്യന്തീം ദീവ്യന്ത്യൌ ദീവ്യന്തീഃ
ദീവ്യന്ത്യാ ദീവ്യന്തീഭ്യാം ദീവ്യന്തീഭീഃ
ദീവ്യന്ത്യൈ ദീവ്യന്തീഭ്യാം ദീവ്യന്തീഭ്യഃ
ദീവ്യന്ത്യാഃ ദീവ്യന്തീഭ്യാം ദീവ്യന്തീഭ്യഃ
ദീവ്യന്ത്യാഃ ദീവ്യന്ത്യൊഃ ദീവ്യന്തീനാം
ദീവ്യന്ത്യാം ദീവ്യന്ത്യൊഃ ദീവ്യന്തീഷു


ലക്ഷ്മീഃ ലക്ഷ്മ്യൌ ലക്ഷ്മ്യഃ
ഹെ ലക്ഷ്മീ ഹെ ലക്ഷ്മ്യൌ ഹെ ലക്ഷ്മ്യഃ
ലക്ഷ്മീം ലക്ഷ്മ്യൌ ലക്ഷ്മീഃ
ലക്ഷ്മ്യാ ലക്ഷ്മീഭ്യാം ലക്ഷ്മീഭീഃ
ലക്ഷ്മ്യൈ ലക്ഷ്മീഭ്യാം ലക്ഷ്മീഭ്യഃ
ലക്ഷ്മ്യാഃ ലക്ഷ്മീഭ്യാം ലക്ഷ്മീഭ്യഃ
ലക്ഷ്മ്യാഃ ലക്ഷ്മ്യാഃ ലക്ഷ്മീണാം
ലക്ഷ്മ്യാം ലക്ഷ്മ്യാഃ ലക്ഷ്മീഷു


സ്ത്രീ സ്ത്രിയൌ സ്ത്രിയഃ
ഹെ സ്ത്രി ഹെ സ്ത്രിയൌ ഹെ സ്ത്രിയാഃ
സ്ത്രിയം സ്ത്രിയൌ സ്ത്രിയാഃ സ്ത്രീഃ
സ്ത്രിയാ സ്ത്രീഭ്യാം സ്ത്രീഭിഃ
സ്ത്രിയൈ സ്ത്രീഭ്യാം സ്ത്രീഭ്യഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/15&oldid=178468" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്