താൾ:CiXII844.pdf/14

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

തദ്വൽ തൃതീയാ ശബ്ദഃ

ഇകാരാന്തഃ

രുചീഃ രുചീ രുചയാഃ
ഹെ രുചെ ഹെ രുചീ ഹെ രുചയഃ
രുചിം രുചീ രുചീഃ
രുച്യാ രുചിഭ്യാം രുചിഭിഃ
രുച്യൈരുചയെ രുചിഭ്യാം രുചിഭ്യഃ
രുച്യാ രുചെഃ രുചിഭ്യാം രുചിഭ്യഃ
രുച്യാഃ രുചെഃ രുച്യൊഃ രുചീനാം
രുച്യാം രുചൌ രുച്യൊഃ രുചിഷു


ദ്വെ—ദ്വെ ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വാഭ്യാം ദ്വയൊഃ ദ്വയൊഃ

തിസ്രഃ—തിസ്രഃ തിസൃഭിഃ തിസൃഭ്യഃ തിസൃഭ്യഃ തിസൃണാം തിസൃഷു

ൟകാരാന്തഃ

കൎത്ത്രീ കൎത്ത്ര്യൌ കൎത്ത്ര്യഃ
ഹെ കൎത്ത്രീ ഹെ കൎത്ത്ര്യൌ ഹെ കൎത്ത്ര്യഃ
കൎത്ത്രീം കൎത്ത്ര്യൌ കൎത്ത്രീഃ
കൎത്ത്ര്യാ കൎത്ത്രീഭ്യാം കൎത്ത്രീഭിഃ
കൎത്ത്ര്യൈഃ കൎത്ത്രീഭ്യാം കൎത്ത്രീഭ്യഃ
കൎത്ത്ര്യാഃ കൎത്ത്രീഭ്യാം കൎത്ത്രീഭ്യഃ
കൎത്ത്ര്യാഃ കൎത്ത്ര്യൊഃ കൎത്ത്രീണാം
കൎത്ത്ര്യാം കൎത്ത്ര്യൊഃ കൎത്ത്രീഷു


ഭവതീ കൎത്ത്ര്യൌ ഭവത്യഃ
ഹെ ഭവതി ഹെ ഭവത്യൌ ഹെ ഭവത്യഃ
ഭവതീം ഭവതീത്യൌ ഭവതീഃ
ഭവത്യാ ഭവതീഭ്യാം ഭവതീഭിഃ
ഭവത്യൈ ഭവതീഭ്യാം ഭവതീഭ്യഃ
ഭവത്യാഃ ഭവതീഭ്യാം ഭവതീഭ്യഃ
ഭവത്യാഃ ഭവത്യൊഃ ഭവതീനാം
ഭവത്യാം ഭവത്യൊഃ ഭവതീഷു


യാന്തീ യാന്ത്യൌ യാന്ത്യഃ
ഹെ യാന്തി ഹെ യാന്ത്യൌ ഹെ യാന്ത്യഃ
യാന്തീം യാന്ത്യൌ യാന്തീഃ
യാന്ത്യാ യാന്തീഭ്യാം യാന്തീഭിഃ
യാന്ത്യൈ യാന്തീഭ്യാം യാന്തീഭ്യഃ
യാന്ത്യാഃ യാന്തീഭ്യാം യാന്തീഭ്യഃ
യാന്ത്യാഃ യാന്ത്യൊഃ യാന്തീനാം
യാന്ത്യാം യാന്ത്യൊഃ യാന്തീഷു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/14&oldid=178467" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്