താൾ:CiXII844.pdf/102

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൬

ലൃൎങ

അഗ്രഹീഷ്യൽ അഗ്രഹീഷ്യതാം അഗ്രഹീഷ്യൻ
അഗ്രഹീഷ്യഃ അഗ്രഹീഷ്യതം അഗ്രഹീഷ്യത
അഗ്രഹീഷ്യം അഗ്രഹീഷ്യാവ അഗ്രഹീഷ്യാമ


അഗ്രഹീഷ്യത അഗ്രഹീഷ്യെതാം അഗ്രഹീഷ്യന്ത
അഗ്രഹീഷ്യഥാഃ അഗ്രഹീഷ്യെഥാം അഗ്രഹീഷ്യദ്ധ്വം
അഗ്രഹീഷ്യെ അഗ്രഹീഷ്യാവഹി അഗ്രഹീഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ഗ്രഹീഷ്യതി ഗ്രഹീഷ്യതഃ ഗ്രഹീഷ്യന്തി
ഗ്രഹീഷ്യസി ഗ്രഹീഷ്യഥഃ ഗ്രഹീഷ്യഥ
ഗ്രഹീഷ്യാമി ഗ്രഹീഷ്യാവഃ ഗ്രഹീഷ്യാമഃ


ഗ്രഹീഷ്യതെ ഗ്രഹീഷ്യെതെ ഗ്രഹീഷ്യന്തെ
ഗ്രഹീഷ്യസെ ഗ്രഹീഷ്യെഥെ ഗ്രഹീഷ്യദ്ധ്വെ
ഗ്രഹീഷ്യെ ഗ്രഹീഷ്യാവഹെ ഗ്രഹീഷ്യാമഹെ

ചുരസ്തെയെ
ലൾ

ചൊരയതി ചൊരയതഃ ചൊരയന്തി
ചൊരയസി ചൊരയഥഃ ചൊരയഥ
ചൊരയാമി ചൊരയാവഃ ചൊരയാമഃ


ചൊരയതെ ചൊരയെതെ ചൊരയന്തെ
ചൊരയസെ ചൊരയെഥെ ചൊരയദ്ധ്വെ
ചൊരയെ ചൊരയാവഹെ ചൊരയാമഹെ

ലൎങ

അചൊരയൽ അചൊരയതാം അചൊരയൻ
അചൊരയഃ അചൊരയതം അചൊരയത
അചൊരയം അചൊരയാവ അചൊരയാമ


അചൊരയത അചൊരയെതാം അചൊരയന്ത
അചൊരയഥാഃ അചൊരയെഥാം അചൊരയദ്ധ്വം
അചൊരയെ അചൊരയാവഹി അചൊരയാമഹി

ലൊൾ

ചൊരയതു
ചൊരയതാൽ
ചൊരയതാം ചൊരയന്തു
ചൊരയ ചൊരയതാൽ ചൊരയതം ചൊരയത
ചൊരയാനി ചൊരയാവ ചൊരയാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/102&oldid=178561" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്