താൾ:CiXII844.pdf/111

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൫

അദ ഭക്ഷണെ

ലൾ അദ്യതെ ലൎങ ആദ്യത ലൊൾ അദ്യതാം
ലിൎങ അദ്യെത ആശിഷിലിൎങ അത്സീഷ്ട
ലിൾ ജക്ഷെ ആദെ ലുൎങ അഘാസി അഘത്സാതാം
അഘത്സത ഇത്യാദി
ലുൾ അത്താ ലൃൎങ ആത്സ്യത
ആത്സ്യെതാം
ലൃൾ ആത്സ്യതെ

ശീൎങ സ്വപ്നെ

ലൾ ശയ്യതെ ലൎങ അശയ്യത ലൊൾ ശയ്യതാം
ലിൎങ ശയ്യെത ആശിഷിലിൎങ ശായിഷീഷ്ട ശയിഷീഷ്ട
ലിൾ ശിശ്യെ ലുൎങ അശായിഷ്ട
അശയിഷ്ട
ലുൾ ശയിതാ ശായിതാ
ലൃൎങ അശായിഷ്യത
അശയിഷ്യത
ലൃൾ ശായിഷ്യതെ
ശയിഷ്യതെ

ബ്രൂൎഞ വ്യക്തയാം വാചി

ലൾ ഉച്യതെ ലൎങ ഔച്യത ലൊൾ ഉച്യതാം
ലിൎങ ഉച്യെത ആശിഷിലിൎങ വക്ഷീഷ്ട
ലിൾ ഊചെ ലുൎങ അവാചി ലുൾ വക്താ
ലൃൎങ അവക്ഷ്യത ലൃൾ വക്ഷ്യതെ

ഹു ദാനാദാനയൊഃ

ലൾ ഹൂയതെ ലൎങ അഹൂയത ലൊൾ ഹൂയതാം
ലിൎങ ഹൂയെത ആശിഷിലിൎങ ഹാവിഷീഷ്ട ഹൊഷീഷ്ട
ലിൾ ജൂഹവാഞ്ചക്രെ ജൂഹവാംബഭൂവെ ജൂഹവാമാസെ ജൂഹുവെ
ലുൎങ അഹാവി ലുൾ ഹാവിതാ ഹൊതാ
ലൃൎങ അഹാവിഷ്യത അഹൊഷ്യത ലൃൾ ഹാവിഷ്യതെ
ഹൊഷ്യതെ

ഒഹാൎങ ഗതൌ

ലൾ ഹായതെ ലൎങ അഹായത ലൊൾ ഹായതാം
ലിൎങ ഹായെത ആശിഷിലിൎങ ഹായിഷീഷ്ട ഹാസീഷ്ട
ലിൾ ജഹെ ലുൎങ അഹായി ലുൾ ഹായിതാ ഹാതാ
ലൃൎങ അഹായിഷ്യത അഹാസ്യത ലൃൾ ഹായിഷ്യതെ
ഹാസ്യതെ

ഡുധാൎഞ ദാനധാരണയൊഃ

ലൾ ധീയതെ ലൎങ അധീയത ലൊൾ ധീയതാം
ലിൎങ ധീയെത ആശിഷിലിൎങ ധായിഷീഷ്ട ധാസിഷ്ട
ലിൾ ദധെ ലുൎങ അധായി ലുൾ ധായിതാ ധാതാ
ലൃൎങ അധായിഷ്യത അധാസ്യത ലൃൾ ധായിഷ്യതെ
ധാസ്യതെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/111&oldid=178571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്